I Utgivarnas remissvar på utredningen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2), där det föreslås införandet av en särskild straffskärpningsgrund för hot mot journalister, ställer sig organisationen bakom utredningens slutsats.

Om betänkandet blir verklighet blir den faktiska förändringen enligt den juridiska professionen att ett brott idag som ger tre månaders fängelse då kommer att ge fyra månader. Och att ett brott som idag innebär ett bötesbelopp på 5000 kronor kommer att förändras till 7500 kronor.
– Det är osäkert om det är förändringar som har ett avskräckande värde. Detta behöver följas upp liksom om införandet av en särskild straffskärpningsgrund ökar antalet anmälningar från de som utsätts för hat och hot. Uppnås inte önskad effekt behöver diskussionen om införandet av ett nytt brott återupptas, säger Utgivarnas vd Robert Olsson i en kommentar.
Men Utgivarnas övergripande slutsatser till utredningen är positiva:

  • Utredningen redogör utförligt för såväl gällande nationell lagstiftning som ingångna internationella överenskommelse vilket sammantaget ger en heltäckande bild av lagstiftningen på området.
  • Utredningen är balanserad och refererar till uppdaterad och adekvat forskning vad gäller har och hot mot redaktionella medarbetare.
  • Utredningen diskuterar ingående olika möjliga slutsatser och då framför allt valet mellan införandet av ett nytt brott och införandet av en särskild straffskärpningsgrund.

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2022 visar att Sverige fortsatt har en absolut tätposition i jämförelse med andra länder. Men i en av undersökningens fem undergrupper, journalisters säkerhet, placerar sig Sverige på plats 32 av 180 undersökta länder.
– Det är en varningsklocka för såväl mediebranschen som för lagstiftarna vilket kräver fortsatt fokus på brott som ytterst hotar att begränsa relevant journalistiskt arbete

Mer info:

Robert Olsson
robert.olsson@utgivarna.se
070 6615087

Utgivarna kritiserar beslut i engelsk domstol – svenska publiceringar ska prövas i Sverige
Ny rapport: ryska soldater avrättade ukrainsk journalist