Utgivarna ställer sig bakom Lagrådsremissen med förslag om skärpt syn på brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara ”samhällsnyttiga funktioner”.
Utgivarna har under flera år uppmärksammat kulturministrar från olika politiska läger på vikten av att utöka det juridiska skyddet för journalister.

I samband med att betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) presenterades våren 2022 formulerade Utgivarna i sitt remissvar ett tydligt stöd för utredningens slutsats om att införa särskild straffskärpningsgrund.
I så väl direktkontakter med regeringsföreträdare som i artiklar har Utgivarna uttryckt oro för att de faktiska förändringarna kan visa sig för återhållsamma för att stävja trenden med de växande hoten som riktas mot redaktionella medarbetare:

Enligt den juridiska professionen innebär förändringen att ett brott som idag ger tre månaders fängelse kommer att ge fyra månader efter att lagändringen börjar gälla från första augusti.
Ett brott som idag innebär ett bötesbelopp på 5000 kronor kommer att förändras till 7500 kronor.
Det är osäkert om det är förändringar som har ett avskräckande värde. Detta behöver följas upp liksom om införandet av en särskild straffskärpningsgrund ökar antalet anmälningar från de som utsätts för hat och hot.
Utgivarna står fast vid att om önskad effekt inte uppnås så behöver diskussionen om införandet av ett nytt brott återupptas.

Krav från publicistiska organisationer: Återinsätt Dawit Isaak kommissionen
:Utgivarna uppmanar: ÖVERKLAGA TINGSRÄTTSDOMEN