(2014-01-30) Justitiekanslern, JK, Anna Skarhed beslutade nyligen att lägga ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med Dagens Nyheters avslöjande om att Skånepolisen sammanställt ett register över romer. Beslutet kan ses som ett tydligt ställningstagande för att personer som lämnar uppgifter ut till medier inte ska eftersökas av staten.

– Den eller de som förmedlat den information som legat till grund DNs publiceringar har inte åsidosatt någon kvalificerad tystnadsplikt, säger JK Anna Skarhed.

I höstas avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne samlat in uppgifter om nästan 5 000 romer och sammanställt dessa i ett register. Många av de registrerade var barn och en majoritet av de som fanns med i registret var ostraffade. Avslöjandet ledde till att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden SIN utredde frågan om registret var lagligt. SIN kom fram till att det var olagligt på flera olika punkter.

Men även JK satte igång med en förundersökning. Det fanns en misstanke om brott mot tystnadsplikten som gällde ett så kallat oriktigt utlämnande av offentliga handlingar.

– JK gjorde helt rätt att inleda förundersökning såsom lagen är skriven i dag. Men med tanke på uppgifternas starka allmänintresse, att det kom till allmänhetens kännedom, så var jag kritisk till JKs handlingsfrihet, det vill säga att JK måste fälla om det visade sig att det var hemliga handlingar som hade lämnats ut. Det gjorde att jag drev frågan om att JKs handlingsfrihet borde utökas, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Nyligen fattade JK beslutet att lägga ned förundersökningen. SINs utredning visade att Skånepolisens register inte varit lagliga.

– Samtidigt står det klart att den eller de som förmedlat den information som legat till grund DNs publiceringar inte har åsidosatt någon kvalificerad tystnadsplikt. Detta tillsammans med att det varit tillåtet enligt meddelarfrihetsregleringen att lämna uppgifter om registreringen till media och att brottet inte skulle kunna leda till någonannan påföljd än böter gör att jag funnit att förundersökningen ska läggas ner. Inget talar heller för att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökningen läggs ner, säger Anna Skarhed.

I beslut att lägga ned förundersökningen skriver JK att det fortfarande finns skäl att tro att allmänna handlingar lämnats ut på ett oriktigt sätt.

– Jag har ansett att handlingar kan antas ha lämnats ut på grund av de bilder DN publicerat i samband med artiklarna. Det finns därför i och för sig alltjämt skäl att anta att allmänna handlingar som omfattas av sekretess har lämnats ut. Och det är förbjudet att lämna ut en allmän handling som innehåller uppgifter för vilka det råder sekretess även om meddelarfrihet gäller för den som muntligen lämnar ut samma uppgifter, säger Anna Skarhed.

Ett av de skäl som förts fram för att lägga ned förundersökningen var att det var viktigt att uppgifterna om registret blev kända och att det fanns ett allmänintresse av att uppgifterna publicerades.

– Publiceringen var viktig eftersom den har lett till att polisen nu arbetar aktivt för att se till att de fel som har konstaterats rättas och att de uppgiftssamlingar som kan bli aktuella i framtiden upprättas och används på det sätt som lagen kräver, säger Anna Skarhed.

DNs chefredaktör Peter Wolodarski menade i sin kommentar, Fortsätt att vissla, säger justitiekanslern, till beslutet att lägga ner förundersökningen att JK genom beslutet säger att anställda inom myndigheter som larmar om allvarliga missförhållanden gör rätt. Och det även om det kan uppstå en konflikt med sekretesslagstiftningen.

– Ärendet har tydligt illustrerat att en meddelare har både rättigheter och skyldigheter. Ansvarsfrihet och en rätt att fritt meddela uppgifter för offentliggörandei tryckta skrifter, men samtidigt en skyldighet att inte lämna ut allmänna handlingar som omfattas av sekretess. Jag anser att lagen gör en rimlig avvägning mellan dessa intressen. Om jag hade funnit att utlämnandet av handlingar skadat polisens brottsutredande verksamhet eller de enskilda personer som blivit registrerade så hade detta utgjort skäl mot att lägga ner förundersökningen, säger Anna Skarhed.

– JK har nu gjort en tydlig och stark tolkning till stöd för tryckfriheten. Ett skäl till att förundersökningen inte ledde till åtal var att det fanns ett allmänintresse av att uppgifterna publicerades. Jag blev uppriktigt glad när jag tog del av JKs beslut, säger Jeanette Gustafsdotter.

Medielänkar vecka 4 och 5
Politisk journalistik i förändring