Utbildningsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Betänkandet SOU 2015:82: ”Ökad insyn i fristående skolor”

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande:

Utgivarna ser positivt på att offentlighetsprincipen utökas till att omfatta fristående skolor och har inget att invända mot de förslag som presenterats i betänkandet.

Stockholm den 5 februari 2016

UTGIVARNA

Per-Anders Broberg

VD

 

Förslag hotar undersökande journalistiken
Regeringen skärper sekretessen