(2015-11-06) Regeringen meddelade i dag att de avser besluta om en domstolsdataförordning som innebär att möjligheten att söka på personnummer och namn i domstolarnas register finns kvar. 

 

(2015-11-06) I går skrev jag om den nya domstolsdatalagen och de konsekvenser en kommentar till lagtexten skulle kunna få för möjligheten till en seriös granskning av domstolarnas arbete.

Kommentaren skulle ge domstolarna rätten att begränsa möjligheten att med hjälp av namn och personnummer söka efter domar efter att de vunnit laga kraft. I dag kan du söka i domslut fem år tillbaka i tiden.

Flera hade reagerat. Inte minst med tanke på att denna ändring verkade smygas in i lagförslaget. Kommentaren hade nämligen inte funnits med i det material som gick ut på remiss.

Aftonbladets Oisin Cantwell skrev om detta i en krönika. Svenska Journalistförbundet skrev ett pressmeddelande och författade tillsammans med Föreningen Grävande Journalister ett brev till justitieutskottets ledamöter inför beredningen av ärendet. Detsamma gjorde Utgivarna.

I dag kom ett välkommet besked i form av ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Regeringen avser att besluta om en domstolsdataförordning som kommer att träda i kraft samma dag som den nya domstolsdatalagen börjar gälla (1 januari 2016). I den ska det framgå att dagens möjligheter att söka på namn, personnummer och brott i domstolarnas brottsregister kvarstår.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Förslag försvårar granskning av domstolar
Stå upp för den undersökande journalistik