För 75 dagar sedan ställde Utgivarna en rad frågor kring pressfriheten till utrikesminister Margot Wallström och Utrikesdepartementet. Frågorna publicerades också i Expressen: Vill UD köpslå med Kina om pressfriheten, Wallström?

Utgivarna har flera gånger påmint departementet om våra frågeställningar. I dag kom svar från departementssekreterare Johanna Lundgren:

Jag vill börja med att be om ursäkt för det försenade svaret. Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina är mycket allvarlig.

Ett demokratiskt samhälle är avhängigt respekten för yttrande- och åsiktsfriheten. Vi får aldrig titta bort när journalister tystas och vi måste stå upp mot inskränkningar i yttrandefriheten, online och offline, oavsett var de sker eller hur de tar sig uttryck. Arbetet med yttrandefrihet är en tydlig prioritering i den svenska utrikespolitiken. Bilateralt, multilateralt och i utvecklingssamarbetet. Vi arbetar aktivt med att stärka ansvarsutkrävande för våld, hot om våld och andra typer av trakasserier mot utövare av yttrandefriheten.

Sverige arbetar sedan länge med att stärka journalisters säkerhet. Det handlar både om reaktiva och proaktiva åtgärder för att hantera och förebygga hot och våld. Delvis genom att stötta enskilda journalister som utsätts för hot, hat och våld, men även genom stöd till fria och oberoende medier samt till utbildningsinsatser för att främja självständig och oberoende journalistik överlag.

Sverige har en stark politisk röst i internationella organ och vi har aktivt deltagit i att sätta och behålla frågan om yttrandefrihet och journalisters säkerhet i fokus, bland annat i FN i bred bemärkelse, inte minst Unesco, men även i EU, OSSE och Europarådet.

Utrikesministern framhöll senast i utrikesdeklarationen att Sverige protesterar när yttrandefriheten begränsas, journalister tystas och försvarare av mänskliga rättigheter förföljs.

Sverige kommer fortsatt att, i alla sammanhang, starkt driva frågan om vikten av fria medier. I den demokratioffensiv som utrikesministern lanserade i utrikesdeklarationen är yttrandefrihet en central del som vi kommer fortsätta arbeta intensivt med.

Utrikesdepartementet har i sina kontakter med Kinas ambassad i Sverige upprepade gånger påtalat att yttrandefrihet råder och konstaterat att Gui Minhais fall är föremål för stort intresse i vårt land, liksom i omvärlden. Vårt fokus är på Gui Minhais situation och arbetet pågår med full kraft. För närvarande pågår Säpos förundersökning vilket gör att vi inte kan kommentera ytterligare.

Johanna Lundgren
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

UD:s svar har också publicerats i Expressen: Arbetet för fängslade Gui Minhai pågår med full kraft

Påminnelse till utrikesministern på pressfrihetens dag
Hur ska vi veta om myndigheten slösar?