Kina fortsätter att attackera oberoende journalistik, svenska medieföretag och svenska publicister. Efter de senaste försöken att försvåra en fri nyhetsförmedling uppmanar föreningen Utgivarna nu Sveriges regering att agera tillsammans med EU för att markera ännu kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten.

Utgivarna samlar svenska publicister med huvudmän som TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television samt UR.

Gång på gång har Kinas ambassadör Gui Congyou försökt underminera den i Sverige grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten med falska påståenden och hot. Publiceringar har kritiserats, medieföretag har anklagats för att vara partiska och enskilda journalister har pekats ut. Visumprocesser till Kina har tagit tid och ambassaden har i intervjuer, mejl och samtal med företrädare för svenska redaktioner utövat påtryckningar för att påverka innehållet i våra respektive medier. Det är oacceptabelt att världens största diktatur försöker förhindra en fri och oberoende journalistik i en demokrati som Sverige. De upprepade angreppen måste upphöra omedelbart.

Kinas beskickning har beskrivit den svenska tryck- och yttrandefriheten som ”mediatyranni”, och tidigare till och med hotat Sveriges kulturminister Amanda Lind med ”konsekvenser för Sverige” i samband med Svenska PEN:s utdelning av Tucholskypriset till den kinesiskfödde svenske bokförläggaren Gui Minhai.

Utgivarna anser att Sverige nu bör lyfta frågan om Kinas agerande till EU-nivå, och tillsammans med övriga demokratiska EU-länder kraftfullt protestera mot alla former av angrepp mot pressfriheten. Inte bara Sverige är drabbat. Den kinesiska ambassaden i Köpenhamn krävde till exempel i veckan att den danska tidningen Jyllands-Posten ska be om ursäkt till det kinesiska folket för en satirteckning som tidningen publicerade.

Problemen är redan väl kända: Kina placerar sig som nummer 177 av 180 länder på Reportrar utan gränsers (RUG) Pressfrihetsindex för 2019. I RUG-rapporten ”Kinas strävan efter en ny global medieordning” slås det fast att kinesiska myndigheter använder utpressning, hot, våld och trakasserier för att tysta journalister i demokratiska länder. Enligt rapporten riktas attackerna mot medier i stort, från frilansreportrar till stora medieföretag, från förlag till sociala medier.

I december presenterade internationella Committee to Protect Journalists (CPJ) en rapport om hur Kina underminerar pressfrihet i Hongkong och Taiwan.

Utgivarna anser därför att den svenska regeringen bör ta initiativet till att agera internationellt för att med gemensamma protester och konkreta åtgärder försvara press- och yttrandefrihet.

Anna Careborg, Svenska Dagbladet
Anne Lagercrantz, SVT
Björn Löfdahl, Sveriges Radio
Carl-Johan Bergman, Mittmedia
Casten Almqvist, TV4
Charlotta Friborg, SVT
Cilla Benkö, Sveriges Radio
Hanna Stjärne, SVT
Helle Klein, Dagens Arbete
Jan Helin, SVT
Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige
Jonas Eriksson, TT-gruppen
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
Marcus Melinder, Norran
Olov Carlsson, Dagens Samhälle
Patrik Hadenius, Utgivarna
Sofia Wadensjö Karén, UR
Sture Bergman, VK
Thomas Mattsson, Bonnier News
Unn Edberg, Vi
Viveka Hansson, TV4
Åsa Sjöberg, TV4


English translation:

Utgivarna urges to mark more strongly against China’s attempts to influence the freedom of the press

The Chinese Government is continuing to attack independent journalists, Swedish media companies and publishers. Following the recent attempts to hamper a free media, Utgivarna, the Media Publishers Association in Sweden, now requests that the Swedish government acts, together with the EU, to protest in the strongest terms possible against China’s attempts to influence the freedom of the press.

Utgivarnais an association of Swedish publishers with major media companies and organisations such as the Press Publishers Association, Magazines Publishers Association, TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television and UR.

Time and again, China’s ambassador, Gui Congyou, has tried to undermine the freedom of the press and the freedom of expression under the Swedish Constitution, with false statements and threats. Publications have been criticized, media companies have been accused of being biased against China and individual journalists have been singled out. Visa processes to China have been held up and the embassy has exerted pressure in interviews, emails and conversations with representatives of Swedish media to influence the content of our respective media. It is unacceptable that the world’s largest dictatorship is trying to prevent free and independent journalism in a democracy like Sweden. These repeated attacks must cease immediately.

China’s embassy has described Swedish freedom of the press and expression as ”media tyranny”, and previously even threatened Sweden’s Minister of Culture, Amanda Lind with ”consequences for Sweden” in connection with the Swedish PEN’s award of the Tucholsky Prize to Chinese-born Swedish publisher, Gui Minhai.

Utgivarna believes that Sweden should now raise the issue of China’s actions at the EU level and, together with the other democratic EU countries, vigorously protest against all forms of attacks against the freedom of the press. Not only Sweden is affected. For example, the Chinese embassy in Copenhagen demanded this week that the Danish newspaper Jyllands-Posten apologize to the Chinese people for a satirical drawing published by the newspaper this week.

The problems are already well known: China ranks number 177 out of 180 countries in the Reporters Without Borders Press Freedom Index for 2019. The report ”China’s pursuit of a new world media order” states that Chinese authorities use blackmail, threats, violence and harassment to silence journalists in democratic countries. According to the report the attacks are targeted at the media in general; from freelance reporters to large media companies and from publishers to social media.

In December, the International Committee to Protect Journalists (CPJ) presented a report on how China undermines press freedom in Hong Kong and Taiwan.

Utgivarna therefore strongly urges the Swedish government should take the initiative to act internationally in order to defend both the freedom of the press and freedom of expression with joint protests and concrete measures.

Anna Careborg, Svenska Dagbladet
Anne Lagercrantz, SVT
Björn Löfdahl, Sveriges Radio
Carl-Johan Bergman, Mittmedia
Casten Almqvist, TV4
Charlotta Friborg, SVT
Cilla Benkö, Sveriges Radio
Hanna Stjärne, SVT
Helle Klein, Dagens Arbete
Jan Helin, SVT
Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige
Jonas Eriksson, TT-gruppen
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
Marcus Melinder, Norran
Olov Carlsson, Dagens Samhälle
Patrik Hadenius, Utgivarna
Sofia Wadensjö Karén, UR
Sture Bergman, VK
Thomas Mattsson, Bonnier News
Unn Edberg, Vi
Viveka Hansson, TV4
Åsa Sjöberg, TV4

Pressombudsmannen blir Medieombudsmannen
Markera kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten