(2015-03-11) Användningen av dagstidningar och tv och radio online ökar enligt de första resultaten från årets upplaga av Mediebarometern från Nordicom. Alla tre mediekanaler ökar räckvidden med tre procentenheter. Men trots ökningen är de traditionella kanalerna, som vanliga tv- och radioapparater, fortfarande störst.

I förra veckan presenterade medieinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet de första resultaten från den årliga medievaneundersökningen Mediebarometern. Siffrorna i årets rapport gäller medieanvändningen 2014.

Fler svenskar ser webb-tv

I fjol tittade drygt åtta av tio svenskar mellan 9 och 79 år på tv en genomsnittlig dag, vilket i stort är samma nivå som tidigare år. Den noterbara förändringen ligger i att fler inte bara ser på tv via den vanliga tv-apparaten utan även via webben. 2013 var det 6 procent som tittade på webb-tv under en vanlig dag. I fjol hade den andelen ökat till 9 procent, dvs. en tillväxt med 3 procentenheter eller på 50 procent. Ökningen är påtaglig i åldrar under 45 år. Och då särskilt bland de riktigt unga, 9-14 år, där numer fler än var tionde tittar på webb-tv en vanlig dag. Det är en ökning med 7 procentenheter eller 175 procent. Trots den ökningen är webbtittandet mest utbrett bland de mellan 15 och 44 år, där 15 procent ser på webb-tv en vanlig dag. Även bland de här grupperna har ökningen varit markant.

Podd- och webbradio lyfter radiolyssnadet

Det är inte bara tv-tittandet via nätet som ökat starkt under 2014. Det har även webb- och poddradion gjort. Allra mest har lyssnandet ökat bland 15-24-åringarna. I den gruppen har användandet av webb- och poddradion gått från 3 procent 2013 till 9 procent 2014, dvs. en uppgång med 6 procentenheter eller 200 procent. Störst andel, 12 procent, radiolyssnare via webben finns i åldersgruppen 25-44 år. Här är ökningen 5 procentenheter eller 71 procent jämfört med 2013. De preliminära resultaten pekar mot att det är poddlyssningen som ökar i åldrarna 15-44 år.

Webbradion utgör, trots de senaste årens tillväxt, en mindre del av det totala radiolyssnandet. Enligt Nordicoms siffror lyssnar närmare sju av tio, 68 procent, till radio under en genomsnittlig dag. Och räknar man samman det traditionella lyssnandet med det digitala så ökar andelen svenskar som lyssnar till radio. I fjol var det 68 procent av befolkningen som lyssnade på radio en genomsnittlig dag; upp en procentenhet jämfört med föregående år.

Dagspressens räckvidd ökar

Även dagspressens räckvidd ökar. Precis som radion så ökade dagspressen räckvidden med en procentenhet under fjolåret och nådde därmed 67 procent av befolkningen en vanlig dag. I Nordicoms siffror går det att se att männen ökat sin läsning något mer än vad kvinnorna gjort. Högutbildade ökade sin läsning, medan den låg kvar på samma nivå för de med lägre utbildning. Det högutbildades ökning sker främst i de digitala kanalerna, där andelen läsare ökade från 26 procent 2013 till 31 procent 2014.

Ökningsgraden för dagspressen på nätet är generellt sett lägre än för tv och radio, vilket beror på att pressen funnits på nätet under längre tid. I dag läser en knapp fjärdedel, 24 procent, av befolkningen en dagstidning på nätet en vanlig dag; 3 procentenheter eller 14 procent upp jämfört med föregående år. Flest personer når dagspressen på nätet i åldersgruppen 25-44 år, där 37 procent tar del av deras nyheter en vanlig dag. Den största tillväxten, 6 procentenheter, skedde däremot bland 45-64-åringarna.

Var tredje svensk läser en tidskrift

För tidskrifternas del så är utvecklingen mindre dramatisk. Den totala räckvidden ligger på knappt en tredjedel, 32 procent, av befolkningen. De är en liten minskning med en procentenhet jämfört med 2013. Minskningen gäller tryckta tidskrifter. Den digitala läsningen ligger kvar på samma nivå, 2 procent, som den gjort de senaste åren.

En samlad rapport om medieanvändningen kommer i månadsskiftet maj/juni.

//TL

Nätmedier mätta av SCB
Digital säkerhet för journalister