Så utvecklas journalistiken i Danmark

(2015-02-25) I dag presenterade danska Kulturstyrelsen af Center for Nyhedsforskning två specialrapporter om medieutvecklingen i Danmark. Rapporterna ska fungera som en kunskapsbank vilka ger en aktuell överblick av mediernas tillstånd i landet.

Undersökningen om medieetik utgår från innehållet i 393 nyhetsmedier och bygger bland annat på en enkät bland journalister och intervjuer med redaktörer och journalister.

Undersökningens resultat visar att journalisterna har en stark tilltro till pressetiken och att den ses både som en uppsättning konkreta regler och som en del av det journalistiska hantverket. Därtill pekar rapporten på ett antal problembilder, som konsekvenserna på redaktionerna när pressetiska överträdelser sker, att det uppdrivna nyhetstempot kan påverka etiken negativt och att nya nätmedier inte har samma fokus på medieetik som de traditionella och etablerade medierna.

Den andra rapporten, den om journalistisk kvalitet, bygger bland annat på analyser av danska nyhetsmediers innehåll 1999, 2008 och 2012 samt analyser av redaktionella måldokument. Därtill har rapportens författare genomfört en enkätundersökning där man frågat om medborgares, journalisters och politikers uppfattning om journalistikens status 2014. 

Utöver det pekar resultatet mot att publicistiken och den demokratiska journalistrollen står stark i Danmark. Det visar också att fler politiker än journalister och medborgare upplever att den journalistiska kvaliteten sänkts. Rapportens författare skriver om en upplevd skillnad mellan ”printkvalitet”, vilken karakteriseras av en förhållandevis hög bearbetsningsgrad, ökande andel bakgrundsmaterial och bruk av ett flertal källor, samt av en ”nätkvalitet”, som i sin tur kännetecknas av en lägre bearbetsningsgrad, ökande andel nyheter och ett bruk av ett mindre antal källor.

Du hittar båda undersökningarna här.

Utgivarna om hoten mot medierna
Nätmedier mätta av SCB