Riksomfattande undersökning om hoten mot journalister

(2014-03-19, Uppdaderad 2014-04-09) Under senaste året har en rad journalister och mediehus utsatts för olika former av hot. Det har handlat om journalister på uppdrag som blivit attackerade, personer som trängt sig in på redaktioner och hotat personalen, journalister som mordhotats och fått sin egendom sönderslagen. Därför genomför nu Utgivarna en rikstäckande undersökning av hur hoten mot landets dagstidningar ser ut. Resultatet kommer att presenteras på Utgivarnas gemensamma seminarium med Säkerhetspolisen, Säpo, den 7 maj 2014.

– Det är viktigt att hoten mot journalister och redaktioner synlig- och medvetandegörs. Som ett led i det arbetet gör Utgivarna nu en Sifo-undersökning för att kartlägga hoten mot journalister och mediehus. Vi hoppas att de cirka 130 personer som får enkäten har möjlighet att svara på frågorna, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Den undersökning som nu genomförs i samarbete med opinions- och marknadsundersökningsföretaget TNS Sifo har till syfte att kartlägga omfattningen och karaktären på hoten mot journalister och mediehus. Enkäten går ut till cirka 130 redaktionella chefer vid landets dagstidningar och innehåller frågor rörande hot, våld, trakasserier och skadegörelse.

Hoten mot mediehusen

– Nu hoppas vi att de som fått enkäten verkligen tar möjligheten att svara. Det skulle i så fall vara första gången vi får en mer övergripande bild av hur hoten mot mediehusen faktiskt ser ut, säger Tobias Lindberg, omvärldsanalytiker på Utgivarna.

Studien baseras på en webbenkät med total 38 frågor som behandlar de tillfällen av otillåten påverkan som dagstidningsredaktionerna utsatts för sedan den 1 januari 2013. Enkäten innehåller även frågor om vem som försökt påverka redaktionerna i dess yrkesutövning eller försökt påverka redaktionens medlemmar som en följd av sin yrkesutövning.

Med hot avses i den här undersökningen olaga hot och andra liknande straffbara gärningar som till exempel utpressning. Förtal, ofredande och subtila hot som inte är olaga hot eller andra påtryckningar som inte är straffrättsliga klassas här som trakasserier. Med begreppet våld menas misshandel och andra liknande straffbara gärningar medan frågorna gällande skadegörelse avser våld mot egendom, skadegörelse och liknande.

Läs mer om den nya undersökningen hos Medievärlden.

Medielänkar vecka 11 och 12
Medievanorna 2013