(2013-10-04) De digitala kanalerna påverkar medieetiken negativt. Det menar mer än hälften av Sveriges journalister, enligt en ny undersökning som presenteras i de nordiska journalistförbundens tidningar som danska Journalisten.

 

Journalisttidningarna Journalisten i Danmark, Journalisti i Finland ochJournalisten i Sverige har nyligen genomfört en undersökning av hur de nordiska journalisterna ser på medieetiken och de digitala plattformarna.

Tveksamhet om etiken på nätet

Enligt undersökningen menar en majoritet av de svenska journalisterna att de digitala plattformarna påverkat den journalistiska etiken negativt. 44 procent menar att den etiska nivån blivit lite lägre i och med de digitala plattformarna, medan 12 procent menar att den blivit mycket lägre. Endast 3 procent menar att den etiska nivån höjts. De svenska svaren skiljer sig inte på några dramatiska sätt från det nordiska genomsnittet.

”Hur anser du att de digitala plattformarna påverkar den journalistiska etiken hos medierna?” (%)

Den etiska nivån … Sverige     Norden
har blivit mycket högre med de nya plattformarna 1 1
har blivit lite högre med de nya plattformarna 2 3
är i stort densamma 28 25
har blivit lite lägre med de nya plattformarna 44 47
har blivit mycket lägre med de nya plattformarna 12 15
Vet ej 13 10

Källa: Journalisten.dk och Journalisten nr 11/2013 (bearbetad)

En del respondenter och kritiker har rest en del frågetecken för undersökningen. I svenska Journalisten säger Ola Henriksson, utvecklingsredaktör SvD.se, att det är svårt att veta vad som menas med begrepp som ”nätmedier”.

– Jag jobbar på en integrerad redaktion. Vad är ”nätmedier”? Är Svenska Dagbladet och Aftonbladet nätmedier?, säger Ola Henriksson till svenska Journalisten.

En annan respondent, som också lyfts fram i svenska Journalisten, svarar i enkäten att det inte längre går att skilja nätjournalistiken från andra former av journalistik: ”Alla jobbar på nätet.” Samtidigt upplever andra respondenter att det finns tydliga skillnader mellan de olika plattformarna.

Enligt Journalisten.dk så uppger en av de svenska respondenterna att det till skillnad från andra medier knappt finns någon medieetik att tala om på nätet: ”Utmaningen är att vända utvecklingen och skapa en helt annan typ av nätjournalistik – seriös, men ändå attraktiv för läsarna.”

Snabbhetens för- och nackdelar

Danska Journalisten skriver att nästan alla de nordiska journalisterna, 99 procent, svarade att internet öppnat nya möjligheter för en snabb nyhetsförmedling. Men också att det finns en genomgående önskan om att nätmedier prioriterar upp andra nyhetskriterier än just snabbhet. Enligt undersökningen kan nämligen snabbheten ha en negativ inverkan på den journalistiska kvaliteten.

En journalist skriver, enligt Journalisten.dk, apropå nyhetstempot att det inte finns tid till att kolla uppgifter eller att göra en självständig research. Journalisten menar vidare att arbetsvillkoren leder till att källkritiken faller bort, att relevanskriteriet minskar i betydelse och att mängden klipp-och-klistra-historier ökar.

Även om nästan sju av tio, 67 procent, svenska journalister helt eller delvis instämmer i påståendet att det ofta går för snabbt i nätmedierna och att det skadar kvaliteten är de inte lika kritiska som sina nordiska kollegor. I Danmark och Finland instämmer nämligen hela 80 respektive 83 procent i påståendet att det ofta går för snabbt och att kvaliteten därför blir lidande. Skillnaden ligger framför allt i att andelen svenska journalister som instämmer helt i påståendet är lägre än för motsvarande i Danmark och Finland. I båda dessa länder är det mer än en tredjedel av journalisterna som menar att snabbheten på nätet ofta leder till brister i den journalistiska kvaliteten. Enligt studien är det betydligt fler svenska journalister som är varken instämmer i påståendet eller tar avstånd från det jämfört med framför allt de finländska journalisterna.

I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Det går ofta för snabbt i nätmedierna, och det skadar kvaliteten” (%)

Sverige   Danmark   Finland
Instämmer till fullo 18,5 39 36
Instämmer 48,9 41 47
Varken eller 20,5 14 9
Instämmer inte 7,3 4 6
Instämmer inte alls 1,3 1 1
Vet ej 3,4 1 1

Källa: Journalisten.dk och Journalisten nr 11/2013 (bearbetad)

Är du mer intresserad av undersökningens resultat så hittar du hela undersökningen i svenska Journalisten nr 11 den 26 sep-16 okt 2013 och danska Journalisten.

Fakta: Undersökningens resultat grundar sig på svar från 5 101 respondenter (svarsfrekvens 20 procent), varav 2 701 svenska. Mejlenkäten genomfördes under vecka 37 i år då den skickades ut till medlemmarna i journalistförbunden i Sverige, Finland och Danmark. I resultatet redovisas inte svaren från senior- och studerandemedlemmar

//TL

Några länkar från vecka 39 och 40
Unga sociala, äldre ringer