Så mår amerikanska medier i dag

(2014-04-02) Journalistiken blir alltmer digital. Men vad betyder det egentligen? Nyligen kom det amerikanska forskningsinstitutet PEW ut med sin årliga rapport State of the News Media med ett svar.

I PEW-rapporten har forskarna tittat närmare på de trender som råder inom medieområdet och bland annat gjort en första genomgång av bland annat hur många journalister som faktiskt arbetar på helt digitala nyhetstjänster, inom vilka områden har nya tjänster etablerats och hur deras sätt att rapportera skiljer sig från de mer traditionella nyhetstjänsterna. Och i korthet går rapporten, enligt forskarna själva, ut på följande:

1. En allt större andel av journalisterna arbetar vid rent digitala nyhetsorganisationer och allt större resurser läggs på tjänster med världsomspännande bevakning.

2. Hitintills har effekten av de nya pengar som kommit in i branschen mer handlat om att skapa nya former för rapportering och att nå publiken än att skapa, nya hållbara intäktskällor.

3. Utvecklingen inom sociala och mobila medier leder till mer än få in publiken i den redaktionella processen – de förändrar också själva processen.

4. De nya sätten att berätta för med sig både löften och utmaningar.

Allt fler jobbar i digitala organisationer

Till att börja med har forskarna studerat hur många som redaktionella tjänster det finns på de heldigitala medieföretagen i USA. De landar på 5 000 redaktionella tjänster på heltid och det på 468 företag, varav 30 är stora. Värt att nämna i sammanhanget är att antalet inkluderar alla de 1 100 heltidsanställda personer som jobbar på Vice Media. Forskarna pekar också på att anställningstakten på vissa av bolagen, som Buzzfeed, är mycket hög. På bara några få år har företaget gått från sex redaktionstjänster till 170.

Även om det är en ansenlig mängd redaktionella tjänster som skapats hos de digitala nyhetstjänsterna så är det inte på långt när lika många som de personer vilka fått sluta på traditionella medieföretag. Bara inom dagspressen försvann det fler än 16 000 redaktionella heltidstjänster mellan åren 2003 och 2012. På populärpressidan har det försvunnit 38 000 jobb.lika många som jänster så är det inte på långt när ersoner som jobbar på Vice

En av de intressanta saker forskarna pekar på i rapporten är att allt fler kända och tunga namn byter från de traditionella medierna till de nya och helt digitala. Några exempel på det är Ezra Klein, som gått från Washington Post till Vox media, och Bill Keller som tidigare var chefredaktör New York Times och numer jobbar för The Marshall Project. Den här överflyttningen av kompetens har stor betydelse för den vanlige mediekonsumenten, menar forskarna. De skriver att många av de digitala spelarna medvetet väljer att täppa till de redaktionella hål neddragningarna i de traditionella medierna skapat. I rapporten räknar man särskilt upp nischämnen som utbildning men också utrikes-, lokal- och grävande journalistik.

Flera av de nya tjänsterna har drivit på utvecklingen när det gäller sättet hur nyheter presenteras och redigeras. Det handlar om nya sätt att berätta med rörlig bild, få information och finansiella resurser via så kallad crowdsourcing och nya dokumentära grepp. Även om flera traditionella medier också arbetar i det här utvecklingsarbetet så menar forskarna att den mesta av den innovativa dådkraften finns inom de nya bolagen.

Även om antalet anställda ökar snabbt på flera av de nya bolagen är de allra flesta av bolagen små, unga och icke-vinstdrivande. Mer än hälften av alla de 438 småbolagen så hade fler än hälften tre eller färre anställda och hela 85 procent är startade efter 2005 – och nästan 30 procent är yngre än två år. Och hälften var icke-vinstdrivande.

Läs hela rapporten State of the News Media på PEWs sajt eller sammanfattningar som t ex Nieman Labs eller NJ News.

Medielänkar vecka 13 och 14
Splittrad bild för fritt ord