(2014-03-20) Sex timmar och 18 minuter. Så lång tid lägger den vanlige svensken på medier en genomsnittlig dag. Och det är en ökning med knappt 4 procent sedan föregående mätning. Det visar de första resultaten från forskningsinstitutet Nordicoms årliga Mediebarometer. De visar också att vi för första gången lägger mer tid på internet än vad vi gör på tv.

På mediemässan Meg14 presenterade Nordicom, Göteborgs universitet, nyligen de första resultaten från Mediebarometern 2013. Årets upplaga bjuder på flera intressanta förändringar. En av de mer generella är att vi svenskar lägger än mer av vår tid på medier. I fjol spenderade den genomsnittlige svensken 378 bruttominuter på medier en vanlig dag. Det är en ökning med 13 minuter eller knappt 4 procent jämfört med 2012. En av anledningarna till ökningen kan vara att flera av frågorna om mediekonsumtionen ändrats till i år. Det är till exempel andra formuleringar rörande konsumtionen av film och musik.

Men även utanför dessa områden har det skett noterbara förändringar. Användningstiden för internet har till exempel ökat från 96 min/dag 2012 till 120 min/dag 2013. 45 av dessa 120 totalminuter lades på sociala medier och 18 minuter på traditionella medier på nätet. Det ska jämföras året innan då sociala medier ägnades 17 minuter och 9 minuter ägnades traditionella medier på nätet. Vi fortsätter alltså att lägga mer tid på digitala medier och i synnerhet de sociala. Däremot ligger användningstiden för till exempel vanlig tv, text-tv och tidskrifter kvar på samma nivåer som tidigare. Det innebär bland annat att vi under 2013 för första gången lade mer tid på internet än på tv.

De sociala mediernas tillväxt är särskilt tydlig bland de unga. 2012 lade personer mellan 9 och 14 år en handfull minuter på sociala medier en vanlig dag. Ett år senare, 2013, hade tiden rakat i höjden till hela 73 minuter. För de traditionella medierna på nätet präglas utvecklingen hos den här unga gruppen mer av stabilitet än av kraftig tillväxt i användningstid. Men det samtidigt viktigt att notera att användningen av traditionella medier på nätet ökar inom denna, liksom inom alla andra ålders- och utbildningsgrupper. Högutbildade har exempelvis fördubblat den tid de lägger på traditionella medier på nätet. Det är bara det att tillväxttakten generellt sett är ännu högre för de sociala medierna.

Omfördelning inom stabil tid

På tvärs på vad man kanske kan tro så har de unga, 15-14 år, inte ökat sin mediekonsumtion under det senaste året. Användningstiden, 408 min/dag, är stabil med snarast en antydan till minskning jämfört med 2012. Sedd sedan Mediebarometerns start 1979/80 så är den totala bruttotid som ungdomarna lägger på medier överraskande stabil. 1979/80 lade ungdomarna 384 min/dag på medier. Nu några decennier och ett helt förändrat medieutbud senare stannar användningstiden som sagt vid 408 min/dag.

Föga förvånande är internet den mediekanal som växer snabbast bland de unga. De senaste åren har den bruttotid som ungdomarna lägger på internet ökat från 148 min/dag 2010 till 185 min/dag 2013.Det samtidigt som det vanliga tv-tittandet minskat från 81 min/dag till 72 min/dag 2013. Årets tv-siffror pekar mot att minskningen verkar ha avstannat och att användningstiden stabiliserat sig kring drygt 70 min/dag. Användningstiden för böcker, dagspress och tidskrifter är förhållandevis stabil – om än i långsamt minskande. För radio verkar minskningen i tid gå snabbare.

Andel av befolkningen som använder olika medier en vanlig dag

Det är få nyheter när det gäller hur stor andel av befolkningen som använder vissa medier. Det är snarare så att den trend vi sett under en följd av år med en minskande användning av traditionella medier i sina traditionella kanaler fortsätter. Och det samtidigt som de digitala kanalerna når allt fler. Men helt linjär är inte utvecklingen. Dagspressen minskar sin totala räckvidd från 69 procent av befolkningen 2012 till 66 procent 2013. Samtidigt ökar den digitala räckvidden, som alltså ingår i den totala, med

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 (%)

Medieslag 2013 2012
TV (totalt) 83 83
Internet (totalt) 77 74
Radio (totalt) 67 67
Dagstidning (totalt) 66 69
Tidskrift (totalt) 33 33
Sociala medier 47 47
Traditionella medier på internet 32 32
Webb-tv 4 7
Webb-/poddradio 4 3
Tidskrift på internet 2 2

          

Läs mer om den första resultaten från Mediebarometern hos Nordicom.

//TL

Utgivarna undersöker hot mot mediehus
Medielänkar vecka 13 och 14