(2015-12-11) Nu undersöks hot och våld mot författare och konstnärer. Myndigheten för kulturanalys genomför undersökningen i samarbete med Sveriges författarförbund och KRO/KIF.

 

(2015-12-11) Myndigheten för kulturanalys genomför just nu en undersökning om hot, våld och trakasserier mot författare och konstnärer.

Undersökningen görs i samarbete med Sveriges Författarförbund och KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Sveriges konsthantverkare och Industriformgivare).

Totalt har undersökningsunderlaget gått ut till ca 6 200 medlemmar i dessa organisationer.

Undersökningens syfte är att ta reda på hur många som drabbas av hot, våld eller trakasserier direkt eller indirekt och vilka konsekvenser detta får för författaren eller konstnärens yrkesverksamhet.

Undersökningen påminner både till innehåll och syfte om den årliga undersökning vi på Utgivarna gör av hot och trakasserier mot mediehusen och dess medarbetare. Utgivarna har under två år undersökt hoten och resultatet har varit ett värdefullt underlag i våra diskussioner med polis och politiker. En ny undersökning är planerad under våren 2016.

Brottsförebyggande rådet, som nyligen presenterade en kunskapsöversikt över hot och våld mot yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället, konstaterade i sin rapport att det inte finns så många studier på det här området som man skulle önska.

Inte minst därför är den undersökning som Myndigheten för kulturanalys nu genomför välkommen.

Resultatet är tänkt att presenteras före sommaren.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Förordning räddar sökning i register
Ett nytt gemensamt medieetisk system