SOM-undersökningen om våra mobila nyhetsvanor

(2013-08-29) Sommaren 2008 lanserades Apples Iphone i Sverige. En handfull år senare har 58 procent av mobilinnehavarna en smart mobil, en så kallad smartphone. Det visar den senaste SOM-undersökningen, Vägskäl (2013), från Göteborgs universitet. Enligt forskningsinstitutet SOM är den smarta mobilen mest spridd hos de under 40 år. Där är andelen smart mobil-innehavare hela uppåt 90 procent. Det är också i denna åldersgrupp vi finner de flitigaste nyhetskonsumenterna via mobilen.

Vilka är det som använder smarta pekskärmsmobiler? Finns det en tydlig skiljelinje mellan de som använder och inte använder den här typen av mobiler? Ja, enligt medie- och it-docenten Oscar Westlund går gränsen vid årskull 1953. Bland de födda efter 1953 är nämligen smarta mobiler med pekskärm vanligare än traditionella mobiler. Är du äldre än 60 år så är alltså chansen stor att du använder en traditionell mobil. Är du yngre än 60 år så är det mer sannolikt att du använder en smart mobil.

En av fyra kollar nyheterna i mobilen

När Iphone och motsvarande Android-modeller lanserades 2008 noterade SOM-institutet att 5 procent av allmänheten dagligen gick ut på nätet via sina mobiler. Andelen ökade raskt till 13 procent 2009 och fortsatte uppåt för att i fjol, 2012, nå 36 procent. Mer än en tredjedel av de mellan 16 och 85 år använder alltså internet via sina mobiler så gott som varje dag. Och en fjärdedel av allmänheten kollar nyheterna via mobilen dagligen.

SOM-institutet har även studerat den veckovisa nyhetsanvändningen. Och i den så syns tydliga skillnader mellan användningsmönstren hos olika grupper, t ex att män använder sina mobiler för nyhetssökning i större utsträckning än kvinnor.

Inte helt oväntat visar de veckovisaresultaten också att yngre är flitigare nyhetskonsumenter än äldre. Allra vanligast att kolla av nyheterna i mobilen är det i gruppen 20-29-åringar. Där använder två tredjedelar mobilen för att ta del av nyheter varje vecka. Minst utbredd är nyhetsanvändningen bland de över 60 år.

Bland de över 60 år finns också en stor andel som är lågutbildade. Det är en av de delförklaringar SOM-forskaren Oscar Westlund pekar på i studien till att de smarta mobilerna är mindre spridda den gruppen och att den mobilanknutna nyhetskonsumtionen är lägre där. De 15 procent lågutbildade som använder sin mobil för att läsa nyheter en vanlig vecka ska jämföras med de 47 procent bland de med hög utbildning. Andra delförklaringar är att smarta mobiler är förhållandevis kostsamma och att en majoritet av nyhetsanvändningen sker i tjänsten.

Veckovis användning av mobilen för nyheter bland olika grupper 2012 (%)

  Andel
Man     
39
Kvinna      
32
16-19 år         
47
20-29 år                           66
30-39 år                           61
40-49 år                           47
50-59 år                            31
60-75 år                           14
Låg utbildning                15
Medellåg utbildning 
37
Medelhög utbildning         
41
Hög utbildning               47
Privat kontantkort        19
Privat abonnemang      43
I tjänsten                          53
Källa: Nationella SOM-undersökningen 2012  

Kollar nyheter via webb och app

I fjolårets SOM-rapport, med uppgifter från 2011, konstaterade Göteborgsforskarna att svensken i gemen gick till dagspressens sajter och appar när de skulle kolla nyheterna via mobilen. Och att man i mindre utsträckning gick till etermediernas motsvarigheter. Med årets undersökning som bas visar Oscar Westerlund att användarna fortsätter att primärt vända sig till webb- och mobilsajter samt till olika former av appar, men att användarna även kollar av nyheter vi andra kanaler som sociala medier, söktjänster och nyhetsbrev via epost.

Totalt sett så nyttjar ungefär en tredjedel av de mobila nyhetsanvändarna mobil- och webbsajter samt mobilappar för att kolla av nyheterna dagligen. Den i utskiljande faktorn i det här sammanhanget är huruvida man har en smart mobil eller inte. De som inte har en smart mobil använder i rätt liten utsträckning den här typen av tjänster, framför allt inte på daglig basis. En annan faktor, som dock inte framgår av tabellen nedan, är frågan om abonnemang eller kontantkort. Det är ovanligare att mobilinnehavare med kontantkort använder nyhetstjänster än de med privat- och tjänsteabonnemang.

Daglig användning av nyheter i mobilen 2012 (% bland mobila nyhetsanvändare)

 

Mobil-/

webbsajt

Mobilapp

Sociala

medier

Samtliga   32   
37 12
Man 38 38 13
Kvinna  25 35 10
16-29 år    32 42 20
30-49 år  40  44  12 
50-64 år
23  28  6 
65-85 år    
13  10  0 
Låg utbildning  
14  13  10 
Medellåg utbildning
28  43  11 
Medelhög utbildning
31  34  10 
Hög utbildning
40  38  15 
Har smartphone
34 41 13
Har ej smartphone  
8 3 3

Not: Enigt SOM utgörs basen av alla de som uppgett att de tar del av nyheter i mobil, Nationella SOM-undersökningen 2012, bearbetad

Mer nyheter för män via mobilen

Utöver den kanske rätt självklara skiljelinjen mellan de som har en smart mobil eller ej så är kön, ålder och utbildningsnivå påverkansvariabler i användningen. Män är generellt sätt mer benägna att använda mobilen för nyhetsuppdateringar än kvinnor. Männen väljer i större utsträckning än kvinnor mobilsajter när de kollar nyheter. Bara en dryg fjärdedel av de studerade kvinnorna besöker webb- och mobilsajter dagligen med sin mobil. Det ska jämföras med att hela 35 procent väljer en app. För männens del är det en lika stor andel som använder de två olika tjänsterna. I rapporten framförs förklaringen att män som grupp var tidigare än kvinnor att använda digitala nyhetstjänster för mobilen. Då fanns inte dedikerade mobilappar att tillgå och vanan av att besöka t ex en mobilsajt har helt enkelt hängt kvar eller något användarna vant sig vid att föredra.

Få äldre tar del av nyheter via sociala medier

Noll procent av de studerade personerna mellan 65 och 85 år tar del av nyheter via sociala nyheter med sin mobil. Dessa 0 procent kan jämföras med att 20 procent av 16-29-åringarna använder sin mobil för att kolla nyheter på t ex Twitter. Medelålders personer väljer inte heller sociala medier i första hand. De går i mycket större utsträckning till webb- och mobilsajter sam mobilappar. Allra mest utbredd är vanan hos de mellan 30 och 49 år.

Utbildningsnivå inverkar i valet av nyhetstjänst

Det finns en klar skillnad mellan hur låg- och högutbildade får tillgång till sina nyheter via mobilen. Bland högutbildade besöker ca 40 procent dagligen mobil- och webbsajter samt mobilappar för nyhetsläsning. Andelen lågutbildade som gör detsamma stannar vid 13-14 procent. Skillnaden mellan de två utbildningsgrupperna är inte alls lika framträdande när det gäller nyhetsuppdateringen via sociala medier. Där ligger båda grupperna mellan 10 och 12 procent.

//TL

Några länkar från vecka 33 och 34
Några länkar från vecka 34 och 35