Dokument och lagar

Om du känner dig kränkt av något som publicerats och är utpekad med namn, bild eller andra identifierande uppgifter, så kan du anmäla till Medieombudsmannen. Detta gäller oavsett om din upplevda kränkning har publicerats i tidningar, tidskrifter, etermedia eller på någon webbsajt – förutsatt att mediet är anslutet till det medieetiska systemet. Hela listan över frivilligt anslutna hittar du här.

Den här ordningen gäller sedan 2020 då Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd ersatte Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd. Bytet av namn speglar en utvidgning och förnyelse av det pressetiska systemet, där numera inte bara tidningar och tidskrifter, utan också etermedierna ingår.

Som bas för prövningen hos Medieombudsmannen finns Publicitetsreglerna – de etiska riktlinjer som mediebranschen själv dragit upp. Reglerna syftar till att ge den enskilde skydd mot publicitetsskador, utöver det som lagen erbjuder. Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd använder de etiska reglerna som hjälp vid bedömningar.
Reglerna är att betrakta som ett ramverk, eller principer som svenska medier har att förhålla sig till. Syftet är att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.

Men det sker med utgångspunkt av den frihet som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen erbjuder press, radio och tv för att kunna verka som nyhetsförmedlare och granskare av samhällslivet.
SR, SVT, UR och TV4 är alla anslutna till det gemensamma medieetiska systemet som kommer till uttryck via Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd och kan granskas utifrån den publicistiska skada som en person, också en juridisk sådan, anser sig blivit utsatt för.

Men radio- och tv-sändningar har också att följa de krav och regler som finns angivna i sändningstillstånden och i radio- och tv-lagen.

Reglerna ser lite olika ut beroende på sändningsform, men det handlar bl.a. om kraven på saklighet och opartiskhet. Det är Granskningsnämnden inom Myndigheten för press, radio och tv som har ansvar för denna granskning och här finns reglerna som styr denna granskning.

Rekommendationer för AI-transparens från Utgivarna

Ett initiativ från Utgivarna med stöd av Nordic AI Journalism. Under vintern 2023/2024 samlades representanter från 13 svenska medieföretag för en workshopserie. Vår gemensamma kunskapsutveckling summerades genom ett antal rekommendationer på hur AI-transparens bör ta...

läs mer

Utgivarna kritiserar förslag om AI-märkning

Utgivarna har följt arbetet med EU:s så kallade AI-akt. Vi har i den senaste versionen uppmärksammat att det, sent i processen, i artikel 52 (3), andra stycket, införts en skrivning om märkning av AI-genererad text i vissa fall. Ett tillägg som ter sig problematisk...

läs mer