För första gången mäter Utgivarna nu mediehusens hotbild. Mer än hälften av de svarande uppger att hotbilden förstärkts under de senaste fem åren. Det visar en TNS Sifo-undersökning som publiceras i dag i samband med ett seminarium med Säkerhetspolisen, Säpo, om hot mot journalister och mediehus. 

Fyra av tio mediehus utsatta för hot

För första gången mäter Utgivarna nu mediehusens hotbild. Mer än hälften av de svarande uppger att hotbilden förstärkts under de senaste fem åren. Det visar en TNS Sifo-undersökning som publiceras i dag i samband med ett seminarium med Säkerhetspolisen, Säpo, om hot mot journalister och mediehus.

– Hot, trakasserier och våld mot medier och journalister är ett allvarligt samhällsproblem. De resultat vi presenterar i dag visar på behovet av att stärka skyddet för pressfriheten, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

40 procent av de mediehus som besvarat Utgivarnas enkät uppger att redaktionen eller enskilda medarbetare hotats vid minst ett tillfälle sedan den 1 januari 2013. Undersökningens resultat visar också att de redaktioner som utsatts för hot blivit det vid upprepade tillfällen. Hela 84 procent har hotats vid fler tillfällen än ett sedan den 1 januari i fjol. Störst andel av de hotade redaktionerna, 44 procent, har hotats vid två-tre tillfällen.

De mest allvarliga hoten framförs oftast personligen eller via e-post och telefon. Knappt hälften av de mest allvarliga hoten kommer från privatpersoner. Resten av de allvarligaste hoten kommer från olika former av organiserad brottslighet och politiskt orienterade grupperingar.

De vanligaste orsakerna till de allvarliga hoten är missnöje med publiceringar och att man önskar skrämma medarbetare till passivitet. 40 procent av de hotade mediehusen uppger att medarbetare tvekat inför publiceringar och vid jobbutlägg. Och 20 procent uppger att medarbetare undvikit bevakningsområde och arbetsuppgifter. Det som en följd av de allvarliga hoten.

– Hot i sig är ett hot mot demokratin, men när vi ser att det ökar riskerna för självcensur är det allvarligt. Nu är det viktigt att samhället tar dessa hot på yttersta allvar, säger Tobias Lindberg, analysansvarig Utgivarna. Vi planerar att göra återkommande undersökningar för att följa den här utvecklingen, avslutar Tobias Lindberg.

Fakta om undersökningen

– 123 dagstidningar och andra nyhetsproducenter har tillfrågats via webbenkät

– Fältperiod 3-24 april 2014

– Svarsfrekvensen är 50,41%

– 77% av de svarande representerar lokala- eller regionala morgontidningar

– 89% av de svarande är chefredaktör och/eller ansvarig utgivare

Vid frågor eller om du vill ha tillgång till hela undersökningen kontakta gärna

Tobias Lindberg, analysansvarig Utgivarna, 070-486 13 61 alt. tobias.lindberg@utgivarna.se

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, 070-624 45 56 alt. jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se.

Bortfallsanalys

Vi har genomfört en enkel bortfallsanalys på ett par av enkätens bakgrundsvariabler för att belysa bortfallets beskaffenhet. De bakgrundsvariabler vi valt ut till bortfallsanalysen är inom vilken del av mediebranschen är den svarande redaktionen huvudsakligen är verksam. Och inom vilken typ av stad eller kommun redaktionen huvudsakligen är lokaliserad. Grunden för att vi valt just dessa två variabler är att det sannolikt ärdessa som påverkar resultatet mest.

I tabellerna presenteras andelen i procent för bortfall och svarande.

Tabell – totalt  
Godkända svar 50,41%
Bortfall 49,59%
Totalt 100%

Svarsfrekvensen var i undersökningen 50,41 procent, med menas att hälften av de kontaktade mediehusen besvarade enkäten.

Tabell – del av mediebranschen    
  Population (%) Svarande (%)
Riksspridd morgontidning 
3 2
Lokal eller regional morgontidning 76 77
Kvällstidning 3 3
Gratistidning 4 5
Digital nyhetstjänst 2 3
Övrigt 11 10
Totalt 99 100

Tabellen visar att utfallet bland de svarande ligger mycket nära populationen, dvs. TU:s medlemmar och de fem nyhetsorganisationer som inte ingår i organisationen.

Tabell – storstad    
  Population (%) Svarande (%)
Storstad, inkl förorter 20 24
Ej storstad 80 76
Totalt 100 100

 Tabellen visar att mediehus i storstäder svarat i något större utsträckning än de utanför storstäderna.

Stort steg framåt för ett nytt gemensamt medieetiskt system
Nyheter från Utgivarna den 16 maj 2014