Under våren beställde och presenterade Utgivarna utredningen ”Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning” av Nils Funcke. Utgivarna efterlyste synpunkter på utredningen. Ett tjugotal yttranden har inkommit och en klar majoritet av dessa är positiva till ett utvidgat medieetiskt system.

Under våren beställde och presenterade Utgivarna utredningen ”Medieetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning” av Nils Funcke. Utgivarna efterlyste synpunkter på utredningen. Ett tjugotal yttranden har inkommit och en klar majoritet av dessa är positiva till ett utvidgat medieetiskt system.

– De många relevanta och konstruktiva synpunkter som kommit in utgör ett viktigt bidrag till Utgivarnas fortsatta arbete med frågan, säger Ove Joanson, styrelseordförande i Utgivarna. Vid Utgivarnas nästa styrelsemöte den 2 juli kommer vi att diskutera hur vi ska gå vidare mot målet att alla medier skall kunna bedömas på samma sätt i publicistiska frågor.

Yttrandena tar upp komplikationer såsom risken med dubbelprövning, dvs. att ärenden prövas av både en Medieetisk nämnd och Granskningsnämnden, upprättelse för enskilda, vem som får göra en anmälan, hur sociala medier ska prövas, om yrkesetiken ska ingå m.fl.

– Det är också viktigt att få klarlagt hur långt regeringens uttalat positiva syn på självreglering sträcker sig. Vi hoppas på ett klargörande och dialog med kulturdepartementet, avslutar Ove Joanson.

Följande myndigheter, organisation och företag har inkommit med yttranden:
Datainspektionen, Handikappförbunden, IMM (Institutet mot mutor), Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för Tillgängliga Medier, ordförandena för PO, PON, Publicistklubben, Riksförbundet Attention, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Sim(o), SJF, SR, SVT, Sveriges Tidskrifter, TCO, Timbro, TU, TV4, Ung Media, Uppsala universitet och UR.

Yttrande från enskilda personer:
Mårten Enberg, avgående PON-ledamot, representerat PK, Anna Bubenko, reporter SR Malmö och Rino Rotevatn.

För mer info inklusive önskemål att ta del av remissyttrandena kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter                                             Ove Joanson

VD, Utgivarna                                                           Ordförande, Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se                       070-590 31 58

070-624 45 56

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiskaoberoendet. Våra medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

Politiker uppmanas dela cell med svenske journalisten Dawit Isaak
Ny strategi för Dawit Isaak