Den nya Polisdatalagen har försvårat för massmedieredaktioner att ta del av allmänna handlingar. Den kan strida mot skyndsamhetskravet enligt offentlighetsprincipen. Regeringen måste ta initiativ till en ändring enligt organisationen Utgivarna och nyhetsbyrån Siren.

Den nya Polisdatalagen har försvårat för massmedieredaktioner att ta del av allmänna handlingar. Den kan strida mot skyndsamhetskravet enligt offentlighetsprincipen. Regeringen måste ta initiativ till en ändring enligt organisationen Utgivarna och nyhetsbyrån Siren.

Bestämmelsen som måste ändras är 2 kap 20 § polisdatalagen, dvs. ”Enstaka personuppgifter får lämnas ut för automatiserad behandling”. Bestämmelsen tolkas av polismyndigheter att allmänna handlingar som tidigare lämnades ut elektroniskt nu endast kan lämnas ut på papper.

– För polismyndigheterna innebär bestämmelserna att utlämnandet av allmänna handlingar tar onödigt stora resurser i anspråk som kunde användas till brottsbekämpande verksamhet istället. Situationen är olycklig för både journalistkåren och polisen. Det finns också risk, med nytt inarbetat arbetssätt och mindre resurser, att skyndsamhetskravet inte uppfylls, säger Matti Larsson, chefredaktör Siren.

Både polismyndigheter och massmedieredaktioner har organiserat sina verksamheter efter dagens digitala samhälle. Hanteringen av stora mängder papper är idag ohållbart och ibland omöjlig när polismyndigheten är liten och samma handling ska lämnas ut till ett flertal massmedieredaktioner samtidigt.

– Många års inarbetade arbetssätt kan inte användas längre. Att ta del av informationen i en förundersökning har återigen blivit oöverskådligt och kostsamt. När tidningen Sydöstran begärde fram ett förundersökningsmaterial i en uppmärksammad rättegång fick man 1500 sidor som det kostade ca 3000 kronor att få ut, avslutar Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren föreslår i en skrivelse som idag lämnas till regeringen att den nya lagen kompletteras med bestämmelser likt de som finns i 7 och 8 §§ personuppgiftslagen (1998:204), dvs bland annat ett undantag för verksamheter som verkar under tryck-yttrandefrihetsgrundlagen.

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter Matti Larsson
VD, Utgivarna Chefredaktör, Nyhetsbyrån Siren
070-624 45 56 matti.larsson@siren.se

Utgivarna på Bokmässan
VD för utgivarna utsedd