(2015-02-11) I ett demokratiskt samhälle förväntas medierna spela en central roll för den fria informationsspridningen. Medierna är satta att granska makten, informera medborgarna och vara fora för debatt.

(2015-02-11) I ett demokratiskt samhälle förväntas medierna spela en central roll för den fria informationsspridningen. Medierna är satta att granska makten, informera medborgarna och vara fora för debatt.

Hot, våld och trakasserier mot mediehus och enskilda journalister riskerar därför att hindra medierna från att fullgöra sitt demokratiska uppdrag. Hoten kan leda till att områden undviks, ämnen förtigs och att debatter tystnar. De kan då undergräva vår demokrati och det öppna samhället.

För att tydliggöra hoten mot journalister och mediehus har Utgivarnas styrelse gett kansliet i uppdrag att kartlägga omfattningen och karaktären av hot, våld, trakasserier och skadegörelse som redaktioner utsätts för. I uppdraget ingick även att studera hotens konsekvenser för det redaktionella arbetet på medlemmarnas redaktioner. Kartläggningen är tänkt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna för en fri och obunden publicistik.

De enskilda undersökningarna publicerades ursprungligen 2014: dagspress och etermedier

Sammanfattning

En tydlig majoritet inom både dagspress, 56 procent, och etermedier, 59 procent, menar att hotbilden förstärkts under de senaste fem åren.

49 procent av de redaktionellt ansvariga vid SVT, SR, UR och TV4 uppger att redaktionen eller någon av dess medarbetare utsatts för hot.

40 procent av de redaktionellt ansvariga inom dagspressen uppger att redaktionen eller någon av dess medarbetare utsatts för hot.

69 procent av de hotade etermedierna och 84 procent av den hotade dagspressen har hotats vid ett flertal tillfällen.

44 procent av de hotade etermedierna och 40 procent av den hotade pressen uppger att medarbetare tvekat inför publiceringar och vid jobbutlägg.

37 procent av de hotade etermedierna och 20 procent av den hotade dagspressen uppger att medarbetare undvikit bevakningsområden och arbetsuppgifter.

De allvarligaste hoten framförs oftast personligen eller via telefon, e-post och internet.

Privatpersoner är den vanligaste hotaktören. Andra hotande är organiserad brottslighet och politiskt orienterade grupper.

Hoten riktar sig i första hand mot enskilda medarbetare.

Mätperiod dagspress: jan 2013 – april 2014
Fältperiod dagspress: 3–24 april

Mätperiod etermedier: jan 2013 – juni 2014
Fältperiod etermedier: 26 maj – 17 juni

Ladda ner rapporten Hot mot mediehus och medarbetare (2015) i pdf.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Medlemmar i Utgivarna ärTV4-gruppen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och Utbildningsradion.

WAN-Ifra fördömer tidningsattentat
Utgivarna på Meg15