Utgivarna har följt arbetet med EU:s så kallade AI-akt. Vi har i den senaste versionen uppmärksammat att det, sent i processen, i artikel 52 (3), andra stycket, införts en skrivning om märkning av AI-genererad text i vissa fall. Ett tillägg som ter sig problematisk från grundlagssynpunkt.

Medieföretagen och dess utgivare har – och tar – givetvis ansvar för att tydliggöra om, och i vilken utsträckning, AI använts. Just nu pågår ett utforskande av just AI-märkning inom ramen för Utgivarna.

Problemet med EU:s förslag är att det innehåller bestämmelser om redaktionell kontroll och att det är otydligt om hur detta ska definieras. Det är även oklart om vem som ska bedriva tillsynen över hur förslaget efterlevs.

Utgivarna ser därför med oro på detta. Vi förutsätter att man från svensk sida genom ett undantag säkerställer förenligheten med Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Utgivarna till X: Ta bort de varningar som misstänkliggör journalistik!