Pressmeddelande 2013-03-08

Utgivarnas styrelse är överens om att mediernas självreglering måste stärkas och utvecklas.
Styrelsen avvisar ansatsen till ökad lagreglering av mediernas villkor.
Utgivarna uppmanar till debatt om dessa grundläggande demokratifrågor. Många viktiga frågor behöver diskuteras ytterligare. Som ett underlag till denna diskussion bifogas den rapport som Nils Funcke skrivit på Utgivarnas uppdrag. För förslagen i rapporten svarar Funcke själv.
Rapporten kan laddas ner här nedan.
Den som önskar inkomma med synpunkter bör skriftligt redovisa dessa senast den 15 juni till Utgivarna, Box 22500, 104 22 Stockholm.

För mer info kontakta:
Ove Joanson
Ordförande Utgivarna
070-590 31 58

Ladda ner rapporten:

 Nils Funckes rapport PO-MO 2013-03-06.pdf

Ett hot mot samhällsviktig journalistik
Exportkreditnämnden måste bli mer öppen