Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott
103 33 Stockholm

 

EU-kommissionens grönbok (Ku2013/1245/MFI) om förberedelser för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

Utgivarna har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad grönbok och får anförda följande.
Grönboken behandlar konsekvenserna av den pågående omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet som kännetecknas av att traditionella sändningstjänster och internet successivt växer samman. I grönboken diskuteras frågor kring bl a ekonomisk tillväxt och innovation, skydd för konsumenter och minderåriga, rättsliga frågor, mediefrihet och mångfald.

Inledningsvis kan konstateras att de åtgärder som grönboken eventuellt kan komma att aktualisera, måste ske med utgångspunkt i vad grundlagen – i detta fall YGL – medger.

Det är i dagsläget svårt, om inte omöjligt, att överblicka hur tekniken och mediemarknaden kommer att utvecklas. Det står dock klart att konsekvenserna av konvergensen kommer att innebära utmaningar som lagstiftaren – förr eller senare – måste ta ställning till.

Enligt Utgivarna kan det – åtminstone på sikt – finnas en risk för att den tekniska utvecklingen kan komma att leda till gränsdragningsproblem när det gäller att avgöra från vilken plattform något ska anses publicerat – och därmed vem som ska bära ansvaret för det.

Enligt Utgivarna fungerar den etablerade TV-marknaden väl. Samtidigt är det av yttersta vikt att det finns – och även skapas – utrymme för en sund konkurrens där medieaktörerna ges verktyg att utveckla sina affärsmodeller. Utgivarna förutsätter att regeringen, inte minst ur ett svenskt yttrandefrihetsperspektiv, fokuserar på att finna lösningar även på finansieringsfrågorna, oavsett om dessa gäller de audiovisuella, digitala eller tryckta medierna.

Vidare ser Utgivarna en fara i att det mer restriktiva regelverk som i dag omfattar linjära tjänster, kan komma att utvidgas till andra medieformer. Utgivarna förutsätter att den svenska regeringen i det fortsatta arbetet medverkar för att – i detta fall YGL – ändras så lite som möjligt. En reglering av icke-linjära tjänster riskerar enligt Utgivarna yttrandefriheten.

Utgivarna vill avslutningsvis fästa uppmärksamhet vid det arbete som just nu pågår inom Utgivarna med samtliga medlemmar samt Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben med att inrätta ett utvidgat medieetiskt system där alla medier ska kunna bedömas på samma sätt i publicistiska frågor. I grönboken tas självreglering upp som ett lämpligt komplement till en regleringsstrategi. Det är Utgivarnas bestämda åsikt att en självreglering är att föredra där marknadskrafterna tillåts verka utan inblandning från det offentligas sida. Så kan bl. a konstateras att självreglering besitter en större flexibilitet som en lagreglering aldrig kan erbjuda. Ytterligare reglering på området riskerar att hämma såväl informations- som yttrandefriheten. En reglering bör därför, i det längsta, undvikas. Enligt Utgivarnas mening bör regeringen fortsatt verka för sådana lösningar framför lagstiftningsåtgärder.

 

Stockholm den 27 augusti
Utgivarna

______________________
Jeanette Gustafsdotter
VD Utgivarna

 

Allmänhetens insyn i partiers finansiering
”Ökad insyn i fristående skolor”