Utgivarna (intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter och får anföra följande.

 

Sammanfattning

  • Utgivarna avstyrker bestämt förslaget i § 2 i föreskrifterna om ”ansvarstagande nyhetsförmedling”
  • Utgivarna kritiserar mediestödsförordningens sammankoppling med det fristående medieetiska systemet.

”Ansvarstagande nyhetsförmedling”

På ett övergripande plan ser också Utgivarna vikten av och intresset för att motverka spridning av falsk och vilseledande information.
Bristande källkritik och medveten spridning av overifierade uppgifter riskerar över tid att bidra till bristande tillit mellan såväl medborgare som förtroende för demokratiskt uppbyggda samhällsinstitutioner.
Dock önskar Utgivarna också fortsättningsvis hålla fast vid den etablerade ambitionen att statligt stöd inom medieområdet så långt möjligt ska utformas utifrån objektiva villkor. Subjektiva bedömningsgrunder skall undvikas.
I förslaget §2 finns uttryck och skrivningar som går emot denna principiella hållning just för att de inbjuder till såväl otydlighet i tolkningshänseende som oklara kriterier för beslutsfattande, exempelvis ”vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”
En ytterligare försvårande omständighet i förslaget är att då Mediestödsnämndens anslag inte kommer att räcka till i förhållande till ansökningarna så finns risken för politiska och ideologiska hänsynstaganden.

”God medieetisk sed”

Utgivarna ansluter sig till den kritik som TU tidigare framfört om den olyckliga sammankopplingen i regeringens beslut om att i mediestödsförordningen infoga ett krav om följsamhet till god medieetisk sed som ett villkor för att kunna erhålla mediestöd.
När det gäller de föreskrifter som MPRT nu föreslår så ser Utgivarna med oro på risken att dessa medför politiska (om än indirekta) krav i publicitetsreglerna som en förutsättning för mediestöd.
I grunden handlar Utgivarnas kritik i den här delen om att det medieetiska systemet som vi känner det och som tjänar branschen och samhället väl också fortsättningsvis ska få verka utan att riskera att kopplas samman med statliga regleringar för att kunna erhålla mediestöd.
Utgivarna vill med skärpa framföra att det i det fortsatta arbetet om föreskrifter för mediestöd tillses att en sådan sammankoppling som det här varnas för inte ges möjlighet att uppstå.

Stockholm 2021-03-12
Robert Olsson
vd, Utgivarna

 

Spara e-postloggarna för evigt!
Utgivarna positiv till skärpta straff för hot och hat mot journalister