Departementspromemorian (Ds 2013:31) ”Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering”

Utgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och får härmed anföra följande.

1. Sammanfattning
Utgivarna tillstyrker förslaget om en ny lag om insyn i finansiering av partier och valkandidaters personvalskampanjer. För Utgivarna är öppenhet och insyn den självklara utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle. Utgivarna hade därför gärna sett att förslaget gått längre för att säkerställa insynen i de situationer som promemorian avhandlar.

2. Inledande synpunkter
Promemorian innehåller förslag om en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer.

Utgivarna vill inledningsvis framföra att uppdraget är angeläget och välkomnar förslaget. Det är, ur såväl ett offentlighets- som medieperspektiv, ytterst angeläget att en reglering som tillförsäkrar medborgarna inblick i finansieringen av de politiska partiernas verksamhet genomförs.

För massmedierna utgör den föreslagna insynen en förutsättning för att kunna sköta ett av sina många uppdrag, nämligen att granska de folkvalda makthavarna.

 

 

2. Tröskelvärdet
I promemorian föreslås bland annat ett så kallat tröskelvärde, där partiet ska redovisa bidragsgivarens identitet, när bidraget överstiger ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 22 250 kronor).

Det kan visserligen konstateras att den föreslagna nivån korresponderar med den överenskommelse som i dag finns mellan partierna – för närvarande sju av de åtta riksdagspartierna – liksom den nivå som valts i våra nordiska grannländer.

Enligt Utgivarnas mening kan dock ifrågasättas varför tröskelvärdet skall sättas vid just 22 250 kronor. Om syftet är ökad insyn är det föreslagna tröskelvärdet inte övertygande. Ur ett demokratiskt och samhälleligt perspektiv borde, enligt Utgivarna, samtliga bidrag redovisas, oavsett storlek.

3. Närmare om anonyma bidrag
Avslutningsvis noterar Utgivarna att det inte föreslås något förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag. Det är således alltjämt möjligt att utnyttja anonymiteten hos såväl bidragsgivare som partier och valkandidater som vill dölja en bidragsgivares identitet.

Enligt Utgivarnas mening kan syftet med den föreslagna lagen, nämligen ”att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidater finansierar sina personvalskampanjer”, därmed inte sägas bli säkerställt.

Detta är en fråga som i grunden handlar om medborgarnas förtroende för de folkvalda politikerna och som helt enkelt inte lämpar sig för slutna processer. Det kan till exempel inte uteslutas att massmedierna genom den förslagna regleringen uppdagar oegentligheter som bör komma till allmänhetens kännedom.

Om man på allvar menar något med behovet av insyn och dess roll för medborgerlig kontroll av den offentliga makten, och dess betydelse för medborgarnas möjlighet att vara delaktiga i det demokratiska samtalet, är det av vikt att även anonyma bidrag blir föremål för offentlighet.

Stockholm den 22 augusti 2013

Utgivarna

________________________
Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna

Journalistik och kreditupplysning
Datalagring och integritet