Frågan om en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag m.m.

Yttrandefrihetskommittén (YFK) har efter ingående överväganden stannat för att inte föreslå en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag. Jag har inget att invända mot detta (jfr JO:s tidigare remissvar i anledning av YFK:s debattbetänkande, sou 2010:68).

Det är mycket bra att frågan om en teknikoberoende grundlag denna gang utretts och övervägts så grundligt som nu blivit fallet. Kommittén har på denna punkt genomfört ett energiskt och djuplodande arbete. Detta har dock tagit tid och kraft, vilket gått ut över andra delar av utredningsuppdraget. Det är tydligt, och framhålls även av kommittén, att flera viktiga frågor har valts bort.

Läs hela remissyttrande nedan:

Remissyttranden alla YFK 2012 55

 

 

Betänkandet (SOU 2012:44) Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Betänkandet (SOU 2012:95) Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet