Utgivarna, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska journalistförbundet är samstämmiga i kritiken mot Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) och förslaget om nya regler för mediestöd.

När remisstiden gick ut för myndighetens förslag står det klart att det i centrala delar är en enig mediebransch som riktar kritik mot de föreslagna ändringarna.
Utgivarna riktar sin kritik mot två delar:
· Utgivarna avstyrker bestämt förslaget i § 2 i föreskrifterna om ”ansvarstagande nyhetsförmedling”
· Utgivarna kritiserar mediestödsförordningens sammankoppling med det fristående medieetiska systemet.

Utgivarna betonar i sitt remissvar att också organisationen ser ”vikten av och intresset för att motverka spridning av falsk och vilseledande information” och konstaterar att ”bristande källkritik och medveten spridning av overifierade uppgifter riskerar över tid att bidra till bristande tillit mellan såväl medborgare som förtroende för demokratiskt uppbyggda samhällsinstitutioner.”
Den principiella hållningen påverkar dock inte Utgivarnas uppfattning att statligt stöd inom medieområdet ska utformas utifrån objektiva villkor – ”subjektiva bedömningsgrunder skall undvikas.”

Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet (SJF) argumenterar i sina remissvar på motsvarande sätt.Det nu aktuella förslaget till § 2 innehåller begrepp och definitioner som är vaga och ger utrymme för just subjektiva bedömningar vid myndighet[1]ens tolkning och tillämpning” skriver t.ex. TU i sitt remissvar.

Sveriges Tidskrifter menar att bedömningskriterierna i förslaget är djupt olyckliga ”och i strid med syftet med en vid tryck- och yttrandefrihet.”
SJF skriver att endast grundlagarna ska sätta ramarna för myndigheternas rätt att agera mot innehållet i grundlagsskyddade medier och att det är ”principer som även styr fördelningen av mediestöd”.

Länkar till remissvaren:
Utgivarnas remissvar om nytt mediestöd | :Utgivarna
MPRT-foreskrifter-2021-remissvar.pdf (tu.se)
Sveriges Tidskrifter svar till MPRT angående nya föreskrifter om mediestöd | Sveriges Tidskrifter
Journalistförbundet kritiskt till nya föreskrifter för mediestöd | Journalistförbundet (sjf.se)

 

Ska mediefrågorna få ett svar 2017?
Svenska medier i Europatopp