(2016-11-04) På måndag överlämnar utredaren Anette Novak Medieutredningen till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Jag hoppas att frågan om nytt ett gemensamt medieetiskt system finns med.

Det har gått 18 månader sedan Utgivarna lämnade sin hemställan till kulturdepartementet, där vi begär att man ska utreda förutsättningarna för ett nytt medieetiskt system.

I 18 månader har vår begäran legat på kulturdepartementets bord. Inget har hänt. Därför står nu hoppet till att Medieutredningen adresserar frågan och att det därmed skulle kunna hända något i denna för medierna – och publiken – angelägna fråga.

Medieutredningen har ju tidigare tagit upp frågan i en promemoria till kulturdepartementet, där man listade 17 punkter som man anser bör utredas inför nästa tillståndsperiod för public service.

Där skrev Medieutredningen:

”För att förenkla för medborgarna bör det utredas om dagens pressetiska system ska ersättas med ett självreglerande medieetiskt system som omfattar även SR, SVT, UR samt TV4 i de delarna som berör de programrelaterade villkoren om opartiskhet, saklighet, respekt för den enskildes privatliv, genmäle och beriktigande.”

Medieutredningen hänvisade också till Utgivarnas begäran om utredning:

”Enligt Medieutredningen är det är angeläget att Utgivarnas förslag behandlas, om inte förr så av den kommande utredningen om de offentligt finansierade medierna eftersom Granskningsnämndens uppdrag berörs.”

Utgivarna har i sin hemställan till Kulturdepartementet pekat på en möjlig väg framåt. Vi vill att man utreder möjligheten att ändra dels i villkoren i sändningstillstånden för Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4 och dels i den sk villkorslistan i Radio- och tv-lagen.

Dessa ändringar skulle möjliggöra en utvidgning och förstärkning av det press- och medieetiska systemet. Ett system där man, vilket är risken i dag, skulle undvika såväl dubbelprövning som ingen prövning alls.

I branschtidningen Resumé svarade jag tidigare i veckan på frågan om vilka förväntningar jag hade på Medieutredningen. Mitt svar: att frågan om ett nytt medieetiskt system finns med.

På måndag vet vi om – och i så fall hur – den finns med när Anette Novak presenterar ”En mediepolitik för framtiden”.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Unesco - journalistmördare går fria
Mediestöd i fokus i Medieutredningen