Sju poliser ingrep mot SVT-medarbetare som tog bilder till ett reportage runt polisstationen i Rinkeby. Justitieombudsmannen är tydlig vad gäller polisens agerande: ”poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes.”
Händelsen inträffade våren 2022.

Utöver att ta kameran från SVT:s medarbetare framgår det i JO:s beslut också att en av poliserna visat en dålig attityd till journalisterna genom, som det står i beslutet ” en av poliserna ifrågasatte om det är till sådant här skattepengar används till”.

JO konstaterar i skarpa ordalag att poliserna uppenbarligen inte hade klart för sig vilka rättsliga förutsättningar som förelåg för ett gripande och konstaterar att ” Detta är särskilt viktigt när det handlar om åtgärder som riskerar att hamna i konflikt med grundläggande principer på yttrandefrihetens område.”

Citat från JO:s beslut:
”Journalistens filmande omfattades av den grundlagsfästa anskaffarfriheten och vid den aktuella tidpunkten var, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, skyddslagens ansvarsbestämmelse och därmed sammanhängande regler om beslag inte tillämpliga.
JO konstaterar att det därför saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot journalisterna i brottsutredande syfte och ta kameran i beslag. JO konstaterar vidare att ingripandet medförde att journalisterna hindrades i sitt arbete och att anskaffar[1]friheten kränktes.
JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Polismyndigheten för det.”

TINGSRÄTTSDOM: STATEN SKYLDIG BETALA SKADESTÅND
:Utgivarna uppmanar: ÖVERKLAGA TINGSRÄTTSDOMEN