Svar till: Avgift för sekretessprövning?

Start Forum Öppenhetsforum Avgift för sekretessprövning? Svar till: Avgift för sekretessprövning?

#12231
Per Hagström
Moderator

Kammarrätten har i denna dom prövat myndigheters rätt att ta betalt för handlingar i elektronisk/digital form:

Överpris för elektroniskt protokoll

Domstolen kommer fram till att man kan ta betalt för elektroniska handlingar med stöd av 4 § avgiftsförordningen. Men vilka kostnader ska täckas av avgiften? Domstolen skriver så här: ”…det är rimligt att en myndighet vid ett enskilt utlämnande av inskannade uppgifter som sedan lämnas ut i elektronisk form tar ut en avgift som täcker kostnaden för inskanning, material och expediering”. Kammarrättens dom ger alltså inte stöd för att ta ut en avgift för att hämta fram och sekretesspröva handlingarna.

I SOU 2010:4 s. s. 185 f. kan man läsa ”Kostnaden för kopiering, material
och expediering ska täckas, däremot inte kostnader för handlingens
framtagande och återställande (RÅ 1985 2:9). Myndigheten får
alltså inte ta ut särskild ersättning för programmering, bearbetning
m.m. i samband med utskrift av elektroniskt lagrad information
som begärs ut med stöd av offentlighetsprincipen. Det bör även
noteras att kostnaden för eventuell sekretessprövning inte ingår i
avgiftsunderlaget.”

Om länsstyrelsen håller fast vida att du ska betala för framtagande och sekretessprövningen så behöver du begära ett överklagbart beslut för att kunna gå vidare till högre instans. Eventuellt innebär 23 § i avgiftsförordningen att du först måste betala avgiften innan du kan begära ett överklagbart beslut. Så här beskrivs ordningen i en promemoria från regeringen (Ds 2017:37):

”Det finns inget krav på att myndigheter i varje enskilt fall ska fatta
ett formellt beslut om avgiftsuttag. Om den enskilde anser att fel
avgift har tagits ut kan dock ett särskilt beslut om avgiften begäras.
Begäran ska göras inom trettio dagar efter den dag då avgiften
betalades. Beslutet kan sedan överklagas hos Skatteverket, som är
slutinstans för ärendet (23–24 §§ avgiftsförordningen).”