Svar till: Hemligt arkiv

Start Forum Öppenhetsforum Hemligt arkiv Svar till: Hemligt arkiv

#14001
Anonym
Gäst

Polisens hemliga arkiv vet jag inget om. Bara att det tydligen existerar.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om postbehandling och diarieföring vid
polismyndigheterna regleras i FAP 181-1 (https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP181_1_RPSFS2004_3.pdf)

I FAP181-1 3kap 2 §:
Ärenden med handlingar som innehåller uppgifter som är av betydelse
för rikets säkerhet, eller uppgifter som ska hanteras på samma sätt, ska
registreras även i ett hemligt diarium (H). Sådana ärenden ska i regel registreras
också i ett offentligt diarium, men då med begränsade uppgifter enligt
vad som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Ärenden som gäller användandet av tvångsmedlen kvarhållande av försän- delse på befordringsanstalt, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning ska diarieföras i ett hemligt diarium (H), men ska, som framgår av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), inte i någon form redovisas i ett offentligt diarium.

Om man vet att det finns handlingar som avser en själv, och att man dessutom vet att det fattats ett negativt myndighetsbeslut baserat på uppgifter i hemliga arkivet (observera EJ misstänkt för brott) kan man kräva ut dessa handlingar då?