Svar till: diareföring

Start Forum Öppenhetsforum diareföring Svar till: diareföring

#15049
Per Hagström
Moderator

Nej, det finns inga särskilda regler för hur just begäran om allmän handling ska diarieföras. Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det en inkommen och därmed allmän handling hos myndigheten som andra i sin tur kan begära ut. Men myndigheten måste inte diarieföra den inkomna begäran. En begäran om allmänna handlingar omfattas sällan av sekretess och därför behöver den inte diarieföras/registreras enligt 5 kap. 1 § 3-4 st offentlighets- och sekretesslagen. Det kan vara direkt olämpligt att registrera namnet på personer som begär ut handlingar, vilket framgår av detta beslut från JO:

JO 153-14

Om myndigheten måste göra en sekretessprövning för att lämna ut en handling behöver myndigheten kanske skapa ett ärende där den dokumenterar vilka uppgifter som har lämnats ut och vilka som har sekretessbelagts samt skälen för det. Då diarieför kanske myndigheten ärendet men jag vet inte om det är nödvändigt att registrera sökandens namn för det. Sökanden kan däremot inte förbli anonym om han eller hon vill begära en domstolsprövning av myndighetens beslut i ett utlämnandeärende.

HFD 6738-13

En myndighet kan inte kräva att någon ska lämna sin begäran om allmänna handlingar skriftligen. Se här:

Du måste begära ut handlingen skriftligen!