Svar till: Dokumentationshandlingar/avvikelser/handlingsplan

Start Forum Öppenhetsforum Dokumentationshandlingar/avvikelser/handlingsplan Svar till: Dokumentationshandlingar/avvikelser/handlingsplan

#19005
Per Hagström
Moderator

Hej! Om pappan är vårdnadshavare till barnen så har han större möjligheter att få tillgång till uppgifter från både förskolan och ärendet hos socialtjänsten, se nedan.

Förskolan: Här gäller sekretessen i 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifter om barnet är hemliga om det inte står klart att de kan lämnas ut utan att barnet lider men av det. Det betyder att sekretessen är stark. Men sekretessen är svagare i förhållande till en vårdnadshavare enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Då gäller bara sekretess ”…om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.”

Socialtjänsten: Här gäller sekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den är lika stark som förskolesekretessen. Men även hos socialtjänsten är sekretessen svagare i förhållande till vårdnadshavare enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Om det har inletts en utredning hos socialtjänsten med anledning av orosanmälan så har vårdnadshavaren ställning som part i ärendet och då gäller rätten till partsinsyn enligt 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. I sådant fall är uppgifterna bara hemliga om det av ”hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.” Som part har man dessutom rätt att ta del av alla uppgifter som har tillförts ärendet inte bara uppgifter i allmänna handlingar.