Svar till: Publicera sekretessbelagda dokument?

Start Forum Öppenhetsforum Publicera sekretessbelagda dokument? Svar till: Publicera sekretessbelagda dokument?

#19429
Per Hagström
Moderator

Hej!

Fråga 1: En handling som tillför ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara en minnesanteckning enligt 2 kap. 9 § första stycket sista meningen. Protokoll från möten med dig och anmälarna låter i mina öron som handlingar som tillför sakuppgifter till ärendet. I så fall blev protokoll allmänna handlingar när ärendet avslutades enligt regeln i 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Att protokollen inte är diarieförda påverkar inte deras status som allmänna.

Det finns inget absolut krav på att diarieföra allmänna handlingar så vida de är helt offentliga. Innehåller de däremot uppgifter som omfattas av sekretess så är det ett måste att diarieföra, se 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Med tanke på att din arbetsgivare menar att anmälan omfattas av sekretess så finns det kanske skäl att tro att också protokollen gör det. I så fall borde de ha diarieförts. Även om de är helt offentliga tycker jag det låter tveksamt att inte diarieföra just dessa när andra handlingar i ärendet har diarieförts. Det ska ju vara lätt för en utomstående att se vilka allmänna handlingar som är kopplade till ett visst ärende.

Fråga 2: Frågan om vad som kan publiceras handlar inte bara om vad som är hemligt och omfattas av din tystnadsplikt som anställd på högskolan. Man kan till exempel göra sig skyldig till förtal även om det är offentliga uppgifter man sprider. Men om vi begränsar oss till frågan om tystnadsplikt så kan du åtminstone sprida uppgifter i protokollen som är sekretessbelagda enbart av hänsyn till dig, se svaret på fråga 3.

Menar myndigheten att det även finns uppgifter som är sekretessbelagda för att skydda andra personer? Kan du inte meddela myndigheten att du häver sekretessen som gäller till skydd för dig och sedan be någon bekant, som inte jobbar på högskolan, begära ut protokollen? Allt som den personen får ut är offentligt.

Egentligen tycker jag inte att du borde vara bunden av tystnadsplikt för några uppgifter som du har fått ut i egenskap av part, om du inte har fått ut dem med sekretessförbehåll. Men jag är inte helt säker på detta så kan inte lova att tystnadsplikten inte gäller.

Fråga 3: En enskild kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne själv enligt 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.