Svar till: Underrättelse om överklagan från kommunalt bolag saknas – vad göra?

Start Forum Öppenhetsforum Underrättelse om överklagan från kommunalt bolag saknas – vad göra? Svar till: Underrättelse om överklagan från kommunalt bolag saknas – vad göra?

#19859
Per Hagström
Moderator

Hej, för att kunna överklaga ett beslut om att inte lämna ut handlingar så måste beslutet vara skriftligt och fattat av myndigheten. Ibland får man bara ett slags preliminärt besked från den enskilda tjänstemannen och då måste man begära ett överklagbart beslut. Att den möjligheten finns måste myndigheten upplysa om.

Så här skriver JO i ett beslut:

”För det fall en begäran om att få ta del av en handling helt eller delvis inte kan tillmötesgås
ska den som gjort framställningen underrättas om detta. Den enskilde ska
då också, enligt 6 kap. 3 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att
det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.”

Här har du beslutet i sin helhet:

JO 6083-13

I det här fallet kan man eventuellt se det som att VD:n på eget initiativ har fattat ett beslut för myndighetens räkning som du kan överklaga direkt utan att begära ett särskilt överklagbart beslut. Om det är ett överklagbart beslut så har VD:n haft en skyldighet att lämna en besvärshänvisning, dvs en instruktion om hur beslutet kan överklagas.

JO skriver så här i ett beslut:

”Av 21 §andra stycket förvaltningslagen följer att en myndighet är skyldig att underrätta den
sökande om hur beslutet kan överklagas. Samma skyldighet gäller för kommunala
bolag (se JO 2008/09 s. 540).”

Här kan du läsa det JO-beslutet i sin helhet:

JO-kritik för sent och bristfälligt beslut

Det första du kan göra är att kontakta bolaget och upplysa om deras skyldighet att fatta ett överklagbart beslut samt ge en besvärshänvisning. Om du inte får någon respons så kan du JO-anmäla. JO har som du ser prövat den här typen av frågor tidigare.