Svar till: Likabehandlingsprincip respektive anonymitet

Start Forum Öppenhetsforum Likabehandlingsprincip respektive anonymitet Svar till: Likabehandlingsprincip respektive anonymitet

#22770
Per Hagström
Moderator

1. Frågan har prövats av JK i ett fall där JK skrev:

”Det är dock även klart att myndigheten i vissa fall har avstått från att ta ut avgifter från journalister. Att en myndighet bedömer att det skulle vara värdefullt om t.ex. en journalist hade tillgång till vissa handlingar utgör inget giltigt skäl för att meddela undantag från avgiftsskyldigheten. En sådan rättstillämpning riskerar, som LH har anfört, att leda till godtycke där vissa företrädare för allmänheten gynnas och andra missgynnas.”

Se hela beslutet här:

https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2004/10/1502-03-21/

2. Enligt 9 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. bör en handling skickas med post, om inte något annat har begärts. ”Om mottagaren skall betala en avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt.” När det gäller kontant betalning framgår det direkt av riksbankslagen och dess förarbeten att sådan måste få förekomma i offentligrättsligt reglerade sammanhang (jfr HFD 2015 ref. 49; se även prop. 1989/90:138, s 12 och JK:s beslut 2013-05-25, dnr 5936-12-22).