Svar till: Söker information angående ändring i barnets förskola

Start Forum Öppenhetsforum Söker information angående ändring i barnets förskola Svar till: Söker information angående ändring i barnets förskola

#24818
Per Hagström
Moderator

Ja, jag tycker att ni resonerar rätt. Jag tror att det är viktigt att ni kartlägger beslutsprocessen i det här ärendet så långt ni bara kan. Vem eller vilken instans har fattat beslutet om att splittra förskolegruppen? Hur har detta beslut dokumenterats? Var finns dokumentet i dagsläget? Har det dokumentet ett ärendenummer? Går det i så fall att få ut en lista över alla handlingar med samma ärendenummer? Om man har hela bilden klar för sig löper man mindre risk att bli bortkollrad av en myndighet som vill mörka.

När det gäller juridiken kan jag säga följande. Ett beslut kan bli en allmän handling på lite olika sätt. Om det riktar sig mot något utanför myndigheten, t.ex. en enskild som har ansökt om bidrag, blir det beslutet en allmän handling när den enskilda får en kopia av beslutet skickat till sig. Man säger att handlingen har blivit allmän genom att den har expedierats. När det gäller beslut som riktar sig inåt mot den egna organisationen, t.ex. ett beslut om att omorganisera en kommuns förskoleenheter, kan det vara så att beslutet blir en allmän handling först ”…när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats” som det står i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen.

En fråga i ditt fall blir därför om den här omorganisationen av förskoleenheter är ett ärende i tryckfrihetsförordningens mening. I nedanstående dom kan du läsa mer om vad som räknas som ett ärende. En intressant formulering i domen är den här: ”Regeringsrätten finner att förfarandet ryms inom begreppet ärendehantering. Det förhållandet att det varit fråga om myndighetens interna angelägenheter ändrar inte slutsatsen.”

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/03/RA_2004_ref_49.pdf

När ett ärende har avslutats genom ett beslut blir också beslutsunderlaget en allmän handling i de delar som detta underlag har tillfört ärendet sakuppgifter. Handlingar som har tillfört ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara sådana ”minnesanteckningar” som det talas om i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som bara blir allmänna om de tas om hand för arkivering.

När ska ett ärende då anses vara slutbehandlat? Ja, det är lite av en tolkningsfråga förstås men jag tycker att det måste vara när beslutet i ärendet är fattat. Sedan kan det uppstå nya ärenden som en konsekvens av det beslutet men beslutsunderlaget kan inte fortsätta vara ett arbetsmaterial på obestämd tid. Kommunen skulle i det här fallet kunna hävda att beslutet om dina barns förskolegrupp bara är ett delbeslut i ett större omorganisationsärende som omfattar betydligt fler förskoleenheter. Men jag tycker att man måste se varje beslut som ett separat ärende och den här domen ger visst stöd för det:

Polisen får bakläxa om Alma

Här kan du läsa fler domar om begreppet ”slutbehandlat” som förhoppningsvis kan ge dig lite argument:

http://www.allmanhandling.se/?s=slutbehandlat