Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

Start Forum Öppenhetsforum digitalt utlämnande och förvaltningslagen Svar till: digitalt utlämnande och förvaltningslagen

#25309
Per Hagström
Moderator

Nu är jag ute på djupt vatten för EU-rätt är inte min starka sida men i preambeln i direktivet 2003/4/EG kan man läsa följande i punkten 14:

”Offentliga myndigheter bör göra miljöinformation
tillgänglig i den form eller det format som den sökande
begär om inte informationen redan finns tillgänglig i en
annan form eller ett annat format eller det är rimligt att
göra den tillgänglig i en annan form eller ett annat
format. Dessutom bör offentliga myndigheter åläggas att
vidta alla rimliga åtgärder för att lagra miljöinformation
som innehas av eller förvaras för myndigheterna i sådan
form eller sådant format som lätt kan reproduceras och
kommas åt på elektronisk väg.”

Men det är inte säkert att du kan åberopa den här bestämmelsen i direktivet eftersom utgångspunkten är att direktiv inte har direkt effekt i en medlemsstat utan måste implementeras där genom nationella lagar och regler. Jag undrar om Sverige tycker sig ha implementera direktivet genom tryckfrihetsförordningen men det är ju tveksamt med tanke på att direktivet verkar ställa hårdare krav än TF när det gäller i vilket format handlingar ska utlämnas. I vissa situationer när man kan peka på att ett direktiv inte har implementerats i tillräckligt hög grad av en medlemsstat kan enskilda medborgare i stället åberopa direktivet direkt men jag vet inte om kriterierna för det är uppfyllda i det här fallet. Du borde kanske fråga någon på Naturvårdsverket om hur Sverige har tänkt kring implementeringen av direktivet i den del som gäller utlämnande i visst format. Jag vet inte vad man har för möjligheter att som enskild medborgare åberopa Århuskonventionen direkt.

Ett annat problem verkar vara att kammarrätten i ditt fall inte ens vill ta upp frågan om Århuskonventionen och EU-direktivet eftersom Skogsstyrelsen bara har prövat din begäran mot tryckfrihetsförordningen. Det kanske talar för att du skulle testa att begära ut samma information från Skogsstyrelsen igen men uttryckligen åberopa Århuskonventionen och direktivet i stället för tryckfrihetsförordningen.

När det gäller informationsförlusten som har uppstått genom utlämnande på papper så tycker jag att det borde vara något som kan överklagas. Om du har begärt ut en handling som innehåller viss information och får ut en handling där delar av informationen saknas har du i praktiken fått delvis avslag på din begäran.

Problemet med att överklaga till HFD är att du måste få prövningstillstånd och då krävs mer än att den överklagade domen är fel. HFD tar i huvudsak upp fall som är intressanta för att skapa ett prejudikat som vägledning för lägre instanser. Det kanske talar för att du i stället ska göra en ny begäran till Skogsstyrelsen där du dels åberopar konventionen och direktivet, dels förklarar att en utskrift saknar en del information som finns i den digitala filen.