Svar till: Arbetmaterial

Start Forum Öppenhetsforum Arbetmaterial Svar till: Arbetmaterial

#26304
Per Hagström
Moderator

Hej!

Huvudregeln är att handlingar som en myndighet har skapat i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutas, t.ex. genom ett beslut. Det framgår av 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Handlingar som skapas av en myndighet i ett ärende kan bli allmänna även innan ärendet är avslutat om de skickas till någon utanför myndigheten, dvs. expedieras. Men det finns också två handlingstyper, minnesanteckningar och utkast, som inte blir allmänna ens när ärendet avslutas (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Dessa blir endast allmänna om de har tagits om hand för arkivering. En fråga som du måste ställa dig är alltså om kalkylen i ärendet kan ses som en minnesanteckning eller utkast. Minnesanteckningar är typiskt sett sammanställningar av uppgifter hämtade från andra handlingar som finns i ärendet. En föredragninspromemoria är ett exempel på en minnesanteckning. Det är ett dokument där personen som ska föredra ärendet inför beslutsfattarna har sammanfattat de viktigaste omständigheterna i ärendet. Du kan läsa mer om minnesanteckningar här. Utkast är inte så svårt att förstå kanske. Det är någon slags förstadium till en färdig handling: en skiss, en kladd eller ett förslag. Passar kalkylen in i någon av dessa handlingstyper? Om inte så är den en allmän handling eftersom den ingår i ett avslutat ärende. Obs! En handling som tillför ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara en minnesanteckning eller ett utkast (se 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Det vill säga om kalkylen innehåller uppgifter, t.ex. uppgifter om kostnader, och dessa bara finns i kalkylen och inte i någon annan handling i ärendet så är den en allmän handling.

Domar som kan vara intressanta för dig:

KR Göteborg 6082-13

Tidig analys tillhörde slutligt investeringsärende