Svar till: Arbetmaterial

Start Forum Öppenhetsforum Arbetmaterial Svar till: Arbetmaterial

#26323
Susanne Steen
Gäst

Hej
Tack för ditt svar
Fick svar i fredags från kommunen där de hävdar att ärendet inte är färdigbehandlat. Detta stämmer då det är ett större ärende och kalkylen är en del av ärendet. Det har dock tagits beslut på att inte köpa en fastighet utan bygga en ny som baseras på denna kostnadskalkyl. Vad gäller då?
¨* Det är tagit ett beslut men ärendet är färdigbehandlag
Jag är god man så sekretess kan ej hävdas

Svaret från dem:
Beslut

Din begäran avslås eftersom handlingarna utgör arbetsmaterial och ärendet inte är färdigbehandlat.

Det kan noteras att handlingarna i fråga inte skulle ha lämnats ut även om de var allmänna handlingarna då sekretess för dessa skulle gälla enligt 19 kap. 1 § och 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Skäl för beslutet

En handling som en myndighet själv tar fram inom ramen för sin verksamhet blir enligt 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen allmän när den har expedierats, justerats eller på annat sätt färdigställts. Då handlingarna utgör arbetsmaterial och ärendet inte är färdigbehandlat är handlingarna för närvarande inte allmänna.

Enligt 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Vidare gäller enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretess för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Dessa bestämmelser avser situationer där en offentlig myndighet eller ett offentligägt bolag agerar som en kommersiell aktör på en konkurrensutsatt marknad och ett röjande av uppgifterna skulle innebära att den offentliga aktören missgynnas i förhållande till privata aktörer genom att underlag i samband med kommersiella transaktioner röjs. XXXXXXXXXXX bedömer att förutsättningar för sekretess skulle vara uppfyllda för det fall handlingarna i fråga skulle vara att anses som allmänna

Mvh
Susanne