Svar till: Diarieföra brev

Start Forum Öppenhetsforum Diarieföra brev Svar till: Diarieföra brev

#28732
Per Hagström
Moderator

Hej! Enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska allmänna handlingar registreras så snart de har kommit in till en myndighet. Ditt brev blev en allmän handling när det kom in till landstinget respektive Stockholms stad. Men det finns ett undantag från diarieföringsskyldigheten i tredje stycket i samma paragraf:

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Det är svårt för mig att säga om ditt brev omfattades av sekretess i någon del när det kom in till myndigheterna. Men även om brevet var helt offentlig så borde det alltså enligt paragrafen ha hållits ordnat på något annat sätt som gjorde det lätt att hitta för eventuell intresserad allmänhet. Det finns ingen exakt definition av vad som menas med ”hålls ordnade”. Men ett exempel kan vara att myndigheten samlar handlingar av en viss typ i en pärm som allmänheten kan bläddra i på plats hos myndigheten. Rent hypotetiskt skulle myndigheterna i det här fallet kunnat ha haft en pärm med skrivelser från personer som ifrågasätter bidrag till olika kulturverksamheter men det är väl inte så troligt att det fanns en sådan.

Även om myndigheterna bröt mot kravet på diarieföring eller att hålla handlingar ordnade på annat sätt är det nog svårt att ställa dem till svars för det. Jag tror inte att det är tillräckligt grovt för att vara skadeståndsgrundande. Det når knappast upp till nivån för tjänstefel och även om det gjorde det är brottet troligtvis preskriberat. JO och JK kan kritisera myndigheter som slarvar med diarieföring. Men jag vet att JO normalt inte utreder klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Sammanfattningsvis är det nog svårt att göra något så här långt efteråt. Vad säger landstinget och Stockholm stad själva om den uteblivna diarieföringen?