Svar till: Registrator hänvisar till annan enhet – lämnar ej ut handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Registrator hänvisar till annan enhet – lämnar ej ut handlingar Svar till: Registrator hänvisar till annan enhet – lämnar ej ut handlingar

#32927
Per Hagström
Moderator

Nej, registrator kan inte kräva att du vänder dig till olika enheter med din begäran. Han eller hon får se till att vidarebefordra din begäran till rätt tjänsteman som sedan får hantera den. Se mer om detta här:

Handlingar som förvaras i någon annan del av myndigheten

Jag vet inte vad myndigheten menar med en ”överklagningsbar begäran”. Det är bara myndighetens beslut som kan överklagas inte din begäran. Prövningen i ett utlämnandeärende sker oftast i två steg. Först är det tjänstemannen som har hand om handlingen, t.ex. handläggaren av det ärende där handlingen förekommer, som prövar om den kan lämnas ut. Då kan det hända att den personen lämnar ut handlingen med vissa uppgifter maskerade (överstrukna så att de inte kan läsas). Som regel brukar tjänstemannen hänvisa till en eller flera sekretessregler som stöd för att de överstrukna uppgifterna är hemliga. Jag vet inte om det framgår någonstans att tjänstemannen är skyldig att göra det. Oavsett så kan du, om du inte är nöjd med tjänstemannens beslut, begära att myndigheten fattar ett överklagbart beslut. Det ska vara motiverat, med hänvisning till relevanta sekretessregler och det ska finnas en anvisning om hur du överklagar, vilket framgår av 6 kap. 3 § OSL.

Nej, man kan inte säga att det inte går att hitta en handling därför att den inte är diarieförd. En myndighet måste ha ordning på sina handlingar oavsett om de är diarieförda eller inte.