Svar till: Begärd handlings existens

Start Forum Öppenhetsforum Begärd handlings existens Svar till: Begärd handlings existens

#36158
Peter Wilson
Gäst

Vad gäller diarieföringen
och frågan huruvida
kammarrätten måste/
inte måste ta del av
de handlingar sökanden
begär utlämnade,
menar jag att följande
regler måste anses gälla.
1. Kammarrätten måste
ta del av de handlingar
som begärs utlämnade.
2. Anför emellertid
myndigheten som skäl för
vägran att lämna ut begärd
handling att den inte finns
och den uppgiften stämmer
så är kammarrätten givetvis
förhindrad från att ta del
av den handling som begärs
utlämnad.
3. I de fall där myndigheten
av sekretesskäl inte vill
uppge huruvida det finns
någon handling som motsvarar
begäran måste kammarrätten
också ta del av begärd
handling förutsatt att den
finns, men det får av dagboks-
bladet inte framgå huruvida den
finns med mindre än att kammar-
rätten kommer fram till att
sekretessen rörande huruvida
begärd handling finns/ej finns
kan hävas utan hinder av
sekretess.

I SÄPO-mål står det i dagboks-
bladet att kammarrätten i SÄPO:s
arkivlokaler har tagit del av
uppgifter i SÄPO:s arkiv så
att sökanden inte skall kunna
beslå kammarrätten med att inte
ha tagit del av begärda handlingar
under förutsättning att de finns.

Man kan alltså i sådana mål inte
med hjälp av dagboksbladet sluta
sig till huruvida det finns/
ej finns handlingar som svarar
mot sökandens begäran.