Svar till: SKL

Start Forum Öppenhetsforum SKL Svar till: SKL

#36757
Per Hagström
Moderator

Nej, man kan inte begära ut handlingar från SKL med stöd av offentlighetsprincipen. I 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen står det att ”vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.” I nedanstående dom skriver SKI, ett dotterbolag till SKL, att SKL är en ideell förening och därför inte omfattas av offentlighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2013/05/KR_Sthlm_8459_12.pdf

SKL skapades genom att Landstingsförbundet och Kommunförbundet slog ihop.

Regeringsrätten prövade i ett fall om Landstingsförbundet omfattades av offentlighetsprincipen men kom fram till att det inte gjorde det eftersom förbundet var en ideell förening. Se här:

https://lagen.nu/dom/ra/1997/not/108