Svar till: Presumtion om riktighet i allmän handöing

Start Forum Öppenhetsforum Presumtion om riktighet i allmän handöing Svar till: Presumtion om riktighet i allmän handöing

#37520
Peter Wilson
Gäst

Min uppfattning är den
att sådana uppgifter som
myndighet fört in i
allmän handling, i
synnerhet diarieuppgifter,
måste presumeras korrekt
beskriva verkligheten,
låt vara att om man
förete mycket starka
bevis för motsatsen att
presumtionen kan brytas.
Antag att en allmän
enligt inkomststämpeln
inkom till en viss
myndighet den 14 februari
2001, men att handlingen
faktiskt sett inkom först
den 15 februari 2001. Hur
skall kammarrätten se på
detta? Mitt svar blir
att kammarrätten skall
utgå från att handlingen
inkom den 14 februari 2001
förutsatt att ingen
övertygande bevisning
för att den inkom först
den 15 februari företes
kammarrätten. Den
uppgift som myndigheten
har fört in i handlingen
kan givetvis inte
uteslutas vara felaktig,
men bör presumeras vara
riktig så länge ingen
kan förete övertygande
bevis för motsatsen.