Svar till: Rätt att överklaga

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att överklaga Svar till: Rätt att överklaga

#37546
Peter Wilson
Gäst

Tidigare, innan den nya
sekretesslagen hade trätt
i kraft stödde man sig i
sådana fall, tror jag mig
ha hört, på ett prejudikat.
Vet du vilket? Om svaret
är ja; låt oss få veta
vilken dom man stödde sig
på. Jag tycker att det är
intressant att få veta mer
om när och hur kammarrätten
skall presumera att
myndigheters uppgifter är
korrekta och gissar att
ett prejudikat – som behandlar
frågan om sådana beslut
där myndigheten som skäl
för sin vägran att lämna ut
begärd handling anför att
begärd handling inte förvaras
hos myndigheten – kan innehålla
ledtrådar vad gäller frågan
om presumtion för riktighet
i de uppgifter som myndigheter
lämnar ut. Eftersom sådana beslut
går att överklaga är min
ståndpunkt att det är fråga om
motbevisbar presumtion, låt vara
att möjligheten att motbevisa
sådan presumtion endast är en
teoretisk möjlighet.