Svar till: Anteckningar i personalärenden

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar i personalärenden Svar till: Anteckningar i personalärenden

#39635
Klasse
Gäst

FYI. Jag har nu skickat in följande. Vi får se om det biter och om det ens finns några handlingar av intresse.


Hej XX!

Nu har jag kollat upp detta.

Alla handlingar som den anställde fått ta del av ska anses som expedierade och därmed upprättade enligt 2 kap 7 § 1 st TF och är därför allmänna handlingar. Kammarrättens dom 2663-10 visar att det inte spelar någon roll om de endast visats upp i myndighetens lokaler.

Vidare så måste de ärenden som inte fortsätter till vidare utredning och eventuellt beslut enligt den process som du beskriver betraktas som slutbehandlade. Alla handlingar som rör ett ärende som är slutbehandlat är upprättade enligt samma 2 kap 7 § 1 st TF och är därför också allmänna handlingar.

Dessa handlingar ska registreras enligt 5 kap. 1§ i Offentlighets- och sekretesslagen. Om de gallras måste det finnas en gallringsföreskrift hos myndigheten som tillåter detta.

Myndigheten är skyldig att lämna ut allmänna handlingar i de delar som är offentliga. Om det finns sekretessbelagda uppgifter kan dessa till exempel maskeras med svart färg. Du är skyldig att hänvisa till tillämplig lagstiftning om du gör en sådan bedömning.

Jag återupprepar min begäran, men nu med något vidare kriterier. Jag vill få ta del av alla handlingar som är allmänna enligt tryckfrihetsförordningen, rörande personalärenden från 2018 och fram till dagens datum, samt är relaterade till värdegrund, policy, medlemskap i föreningar, jäv, illojalitet och liknande. Detta inkluderar dokumentation från samtal med medarbetare.

Jag är inte intresserad av att veta vilka personer som ärendena berör så namn, personnummer etc. kan maskeras. Därvid torde ingen kunna lida men om övriga uppgifter röjs till exempel enligt 39 kap 2 § 1 st, offentlighets- och sekretesslagen. I den mån handlingar har gallrats behöver du hänvisa till den gallringsföreskrift som tillämpats. Jag vill i så fall ta del av denna föreskrift eller dessa föreskrifter

Jag vill även få utdrag av det eller de register där dessa handlingar har registrerats.

Med vänliga hälsningar

YY