Svar till: åtgärdprogram

Start Forum Öppenhetsforum åtgärdprogram Svar till: åtgärdprogram

#43051
Per Hagström
Moderator

I och med att din son är vuxen så har du inte den rätt till insyn som tillkommer en vårdnadshavare. Däremot har var och en rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter och ett åtgärdsprogram blir en allmän handling när det är beslutat av rektorn eller någon annan som har rätt att fatta ett sådant beslut. Nästa fråga är om åtgärdsprogrammet är offentligt eller om det innehåller sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till dig. Så här står det i propositionen 2013/14:160 på sidan 14 sista stycket:

”Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Regleringen innebär alltså att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en utredning om särskilt stöd kan omfattas av sekretess, men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling.”

Att sekretess inte gäller beslut framgår också direkt av lagtexten i 23 kap. 2 § andra stycket sista meningen offentlighets- och sekretesslagen.

Du kan även läsa på sidan 16-17 i Skolverkets allmänna råd om bland annat åtgärdsprogram.