Svar till: Upphandlingar AF.

Start Forum Öppenhetsforum Upphandlingar AF. Svar till: Upphandlingar AF.

#6980
Per Hagström
Moderator

Hej! Ja, det låter som en intressant fråga om AF verkligen ska behöva ta in konsulter när det gäller rekrytering. AF kan ha rätt att fråga om ditt syfte om myndigheten behöver veta för att kunna göra sekretessprövningen. Det förutsätter för det första att den begärda handlingen omfattas av någon sekretessregel. Det finns många sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen men de är alla begränsade till att gälla en viss typ av uppgifter eller på en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet. Dessutom är det bara om sekretessregeln har ett skaderekvisit som det är relevant att fråga efter ditt syfte, alltså när frågan om sekretess avgörs genom en bedömning av om myndigheten eller någon enskild (företag eller privatperson) kommer att lida skada eller men om handlingen lämnas ut. Det finns i huvudsak två typer av skaderekvisit. Det raka som uttrycks så här i lagtext: sekretess gäller för uppgiften ”om det kan antas” att den enskilde lider skada eller men. Ett rakt skaderekvisit innebär att offentlighet gäller som huvudregel och att myndigheten oftast inte har någon anledning att fråga efter sökandens syfte. Det omvända skaderekvisitet, som innebär starkare sekretess, uttrycks så här: sekretess gäller för uppgiften ”om det inte står klart” att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Om den tillämpliga sekretessregeln är formulerad på det sättet så kan myndigheten oftast inte lämna ut den begärda handlingen utan att känna till sökandens syfte. När myndigheten frågar efter ditt syfte så bör din motfråga alltså vara: Utifrån vilken sekretessregel efterfrågar du mitt syfte?

Det finns regler om affärssekretess som skulle kunna omfatta den aktuella fakturan. Dels sekretess som skyddar myndigheters affärsförhållanden (19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen), dels sekretess som skyddar affärsförhållanden hos de företag som gör affärer med myndigheten (31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen). Båda dessa regler har raka skaderekvisit, vilket innebär att myndigheten som regel inte får efterfråga sökandens syfte utan ska göra sin sekretessbedömning utifrån vilka uppgifter som begärs ut och om dessa är typiskt sett harmlösa eller typiskt sett känsliga.

På Allmanhandling.se finns domar som rör 19 kap. 1 § OSL och 31 kap. 16 § OSL. Om du skrollar ner bland domarna där så ser du att flera av domarna berör frågan om avtal är offentliga eller inte.

Sen kan det finnas andra sekretessregler som kan vara tillämpliga som jag inte kommer på. Men om du börjar med att fråga AF så att du vet vilken eller vilka sekretessregler som de menar är tillämpliga i det här fallet så kan du läsa dem och sedan argumentera utifrån dessa. Du kan även återkomma hit förstås om du behöver mer råd.