Svar till: Beslut att inte lämna ut allmän handling

Start Forum Öppenhetsforum Beslut att inte lämna ut allmän handling Svar till: Beslut att inte lämna ut allmän handling

#7310
Per Hagström
Moderator

Hej! Så här står det i 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen:

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om
1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och
2. den enskilde begär myndighetens prövning.

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Jag tänker att ovanstående betyder att myndigheten inte behöver pröva utlämnandet förrän den enskilda tjänstemannen har tagit ställning, förutom i ”tveksamma fall”. Men jag kan inte se något hinder mot att den som begär ut handlingen redan från början begär myndighetens prövning för det fall att den enskilda tjänstemannen säger nej, alltså att den sökande inte behöver invänta den enskilda tjänstemannens ställningstagande innan hen begär myndighetens prövning.